กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวแต๋นและสับปะรดชาวลำปาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวแต๋นและสับปะรดชาวลำปาง

พิมพ์ PDF

การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาภาคเกษตรและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนและพอเพียง เป็นหนึ่งในเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมขีดความสามารถของท้องถิ่นชุมชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโจทย์จากจังหวัดลำปางโดยต้องการ วทน.ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมเข้มแข็ง ด้านการเกษตรปลอดภัย พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมกลุ่ม OTOP ทั้งนี้ ศักยภาพและความโดดเด่นของจังหวัดลำปาง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ณ ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ต.บ้านเสด็จ และผู้ประกอบการข้าวแต๋นอำพัน ต.บ้านเป้า ในเขตอำเภอเมือง จ.ลำปาง


ข้าวแต๋นอำพัน ผลิตและจำหน่ายข้าวแต๋นรสชาติต่างๆ ทั้งปลีกและส่งขายภายในและต่างจังหวัด ปัญหาที่พบ ในกระบวนการทอดข้าวแต๋นจะมีเศษข้าวแต๋นร่วงไม่ด้าใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการจึงต้องการนำเศษข้าวแต๋นเหลือทิ้งดังกล่าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม  วว.เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวแต๋นบาร์ลำไยเคลือบช็อคโกแลต พร้อมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการค้าปลีก (Longan Chocolate Rice Bar)

สับปะรดจังหวัดลำปาง ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ด้านคุณภาพเนื้อสับปะรดไม่ได้คุณภาพ ไม่มีตลาดกลางรับซื้อทำให้ต้นทุนการขนส่งสูง และยังใช้สายพันธุ์เดิมๆ  ความช่วยเหลือของ วว.ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ โดยคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตรงตามมาตรฐาน  ปรับปรุงคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีธาตุอาหารพืช  และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลสับปะรดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ น้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพ  แกนสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง น้ำพริกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย

นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสารเทศ (สทอภ.) ให้ความร่วมมือจังหวัดลำปาง โดยจัดทำระบบการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ในตำบลบ้านเสด็จ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมตลอดจนการพยากรณ์สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกสับปะรดของพื้นที่

ข้อมูลข่าวโดย : เทียรทอง ใจสำราญ
                     กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป