ดร.พิเชฐ เป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่าง กระทรวงวิทย์ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จ.ลำปาง

พิมพ์

 พร้อมให้แนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย วทน.

 

         

         วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), หอการค้าจังหวัดลำปาง, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการเมือง/ท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

 

 

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

       - ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไปสู่การปฏิบัติ 

          - จัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปางที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)

            - นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางเพื่อยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการเมืองในทุกมิติ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับลำปาง

           - พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

            ในการนี้ รมว.วท. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปางสมัยที่ 16 ประจำปี 2558-2559 พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปางอีกด้วย

 

 


ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นางเทียรทอง ใจสำราญ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 

 

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

Tags กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - ลำปาง
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» มาตรวิทยา SCG แท็คทีมวิจัยและพัฒนาวัสดุศาสตร์ ประหยัดพลังงานสู่เชิงพาณิชย์
» มว. จับมือ 2 หน่วยงาน ผุด ECTI-CARD เพาะเมล็ดพันธุ์ดันงานวิจัยรุ่นใหม่สนองภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
» ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมผู้บริหารฯ และข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) 28 พฤษภาคม 2559
» งานเทคโนโลยีโชว์ที่จังหวัดขอนแก่น 14 พฤษภาคม 2559
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote