กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ดร.พิเชฐ เป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่าง กระทรวงวิทย์ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จ.ลำปาง

ดร.พิเชฐ เป็นสักขีพยานลงนาม MOU ระหว่าง กระทรวงวิทย์ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จ.ลำปาง

พิมพ์ PDF

 พร้อมให้แนวทางการบริหารองค์กรยุคใหม่ด้วย วทน.

 

         

         วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), หอการค้าจังหวัดลำปาง, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง และเทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ ยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการเมือง/ท้องถิ่นในทุกมิติ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

 

 

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีสาระสำคัญ ดังนี้

       - ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ไปสู่การปฏิบัติ 

          - จัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปางที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564)

            - นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ไขปัญหาของจังหวัดลำปางเพื่อยกระดับและพัฒนาการบริหารจัดการเมืองในทุกมิติ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับลำปาง

           - พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

            ในการนี้ รมว.วท. ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารและพัฒนาองค์กรยุคใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เนื่องในโอกาสพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปางสมัยที่ 16 ประจำปี 2558-2559 พร้อมกับเยี่ยมชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดลำปางอีกด้วย

 

 


ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ภาพ : นางเทียรทอง ใจสำราญ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732 โทรสาร 02 333 3834 

 

E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป