กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. บรรยายพิเศษ เรื่องความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

รมว.วท. บรรยายพิเศษ เรื่องความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติกล่าวบรรยาย เรื่อง"ความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ"โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันปัญญาภิวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  เป็นต้น ณ  ห้องประชุม วิจิตร ศรีสะอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

   ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หลักการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศไทย โดยการเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงและประเทศพัฒนาแล้วภายในปี 2569 และการปฏิรูป บุคลากร ด้าน วทน. ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและนวัตกร โครงการขนาดใหญ่และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต  โครงสร้างพื้นฐาน วทน. ระดับสากล โดยใช้กลไกลการขับเคลื่อนและผู้มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ การร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน ความร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (อาทิ วท. มท. พณ. กค. กษ. ศธ. กต.) ระบบแรงจูงใจด้านการเงินและภาษี การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบ ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมกับกระทรวงและกรมต่างๆจำนวนมาก เพื่อลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงระบบรางที่ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้น และมีความต้องการในส่วนของกำลังคนอยู่ที่ 24,000 คน ในระดับต่างๆ ที่สำคัญควรเตรียมความพร้อมในด้านกำลังคน ด้าน วทน. ให้พร้อมต่อการรองรับงาน ด้าน วทน. ที่จะมีมากขึ้นในอนาคต และเป้าหมายในการทำงานด้าน วทน. มีอยู่ 3 ข้อที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ คือ 1.ประเทศไทยต้องหนีจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ลดความเหลื่อมล้ำ ให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยการลดความขัดแย้งในการแบ่งชนชั้น 3. Green Society โดยทั้ง 3 เป้าหมายนี้มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง และทำให้ประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 

     ทั้งนี้  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายที่ปรึกษาด้าน วทน. พัฒนาจังหวัดและนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาจังหวัดด้วย วทน. ต่อ PCSO และหน่วยงานในจังหวัด โดยแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประจำจังหวัด หรือ PSA (Provincial Science Advisor) โดยมอบหมายหน่วยงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายในพื้นที่สนับสนุนงานด้าน วทน. ของจังหวัดโดยเฉพาะศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ประจำภูมิภาคทั้ง 4 ภาค ที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน  ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมาก 

      นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีดังนี้

       1. สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่าย R&D ไปสู่ 1% ของ GDP โดยมีสัดส่วนการลงทุน เอกชน:รัฐ 70:30

             • ขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีวิจัยและนวัตกรรม 300% 

             • เพื่อส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา 1% ของ GDP

             • การลงทุนภาคเอกชน : รัฐ 70: 30 

  2.ส่งเสริมให้การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมไทย พัฒนานโยบายจัดซื้อจัดจ้างเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในประเทศ

             • จัดทำบัญชีนวัตกรรมของไทย

             • การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐจะพิจารณาสินค้าและบริการในบัญชีนวัตกรรมไทย

             • ปัจจุบันมีนวัตกรรมในบัญชีมากกว่า 850 รายการ

             • www.innovation.go.th 

        3.สร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมการศึกษา STEM ผลิตกำลังคนสาขาขาดแคลน และให้บุคลากรวิจัยภาครัฐสามารถทำงานในภาคเอกชน  (Talent Mobility) 

              • ส่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยภาครัฐไปช่วยภาคเอกชนทำวิจัยและนวัตกรรม โดย 

                    - สามารถนับผลงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

                    - สามารถนับอายุราชการ

                    - สามารถนับเวลาชดใช้ทุน 

              • จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ทุกภูมิภาค 4 แห่ง

              • เป้าหมายเพิ่มบุคลากรวิจัยของประเทศ 15 คนต่อประชากร 10,000 คน 

             4.ปฏิรูปสิ่งจูงใจ กฎหมาย กฎระเบียบ ผลักดันงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

                     - กฏหมายส่งเสริมการสร้างสรรค์และการใช้ประโยชน์นวัตกรรม

                     - กฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (ส่งต่อ IP จากหน่วยงานให้ทุนของรัฐไปยังผู้รับทุน) 

                     - กฎหมายสนับสนุน SMEs พัฒนาต่อยอดงานวิจัย 

                     - กฎหมายส่งเสริมการลงทุนใน start-up 

          5.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นักวิจัย สิทธิบัตรด้านวิทยาศาสตร์ ปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ การเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ขาดการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือและห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น การที่จะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้มีอันดับที่สูงขึ้นได้ จึงต้องสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะ โดยภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและให้ภาคเอกชนมาร่วมใช้งานได้

         ดร.พิเชฐ ได้กล่าวอีกว่า การทูตวิทยาศาสตร์ (Science Diplomacy) คือการบูรณาการการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป วทน. และยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย 

          ทั้งนี้ หลังจากการบรรยายในที่ประชุมดังกล่าว ได้มีการกล่าวชื่นชมรัฐบาลที่ได้ดำเนินการสร้างผลงานจำนวนมาก ในระยะเวลา 7-8 เดือน นับได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับวงการด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย รวมถึงการความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐ เชื่อมไปยังภาคเอกชน เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ของผลงานวิจัยและพัฒนาข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ , นางสาวสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป