กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัย ป.เอก สกว. จับมือ สดร. สซ. และ สวทช.ให้ทุนนักเรียนปริญญาเอก

4 หน่วยงานภาครัฐลงขัน 294 ล้านหนุนวิจัย ป.เอก สกว. จับมือ สดร. สซ. และ สวทช.ให้ทุนนักเรียนปริญญาเอก

พิมพ์ PDF

สกว. จับมือ สดร. สซ. และ สวทช. ให้ทุนนักเรียนปริญญาเอกภายในเวลา 5 ปี รวมงบ 294 ล้านบาท เพื่อทำวิจัยสาขาดาราศาสตร์ ซินโครตรอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงสร้างกำลังคนที่ศักยภาพในการพัฒนาประเทศให้มีความเพียงพอและต่อเนื่อง       

           11 มิถุนายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และ 3 หน่วยงานวิจัยภาครัฐภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือ พัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม โดยใช้ประสบการณ์ของทุกหน่วยงานวิจัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารและรูปแบบของ คปก.              

 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติที่จะทำให้ไทยเราก้าวข้ามผ่านกับดักประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรวิจัยอยู่อีกมาก ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนนักวิจัยเพียง 9 คนต่อประชากร 10,000 คน น้อยกว่าประเทศเจริญแล้วถึง 10 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักวิจัยอาชีพในระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นแรงผลักสำคัญที่มีศักยภาพสูงพอที่จะเลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่จะผนึกกำลังแข่งขันในระดับโลกได้

          ตัวแปรสำคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากจะต้องมีนักวิจัยระดับปริญญาเอกเพียงพออย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพแล้ว ยังต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่อยงานวิจัยหรือสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันแก้ปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะโจทย์วิจัยเชิงลึกที่มาจากหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ คปก.มีมาตรการเชิงคุณภาพที่เข้มงวดและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน และมีจำนวนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดโครงการหนึ่งของประเทศและในระดับนานาชาติ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจักรกลสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยระดับปริญญาเอกที่บูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ รวมถึงการทำงานจริงในหน่วยงานวิจัยภาครัฐ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบวิจัยในภาพรวม

          ศ.นพ.สุทธิพนธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ทุกหน่วยงานมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนาบุคคลากรวิจัยระดับปริญญาเอก และผลงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ มีกรอบการวิจัยที่ชัดเจนโดยหน่วยงานวิจัยภาครัฐเป็นผู้กำหนดโจทย์วิจัย ใช้ประสบการณ์เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการงานวิจัยของ สกว. ภายใต้ทุน คปก. และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของทุกฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะร่วมกันจัดสรรงบประมาณ 294 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนของ 3 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ รวมกันประมาณ 91 ล้านบาท และ สกว. 203 ล้านบาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 ทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนถึง 2562

          รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) เผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่านับเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ สดร. สกว. และสถาบันอุดมศึกษา จะได้ร่วมมือกันพัฒนาบัณฑิตในระดับปริญญาเอกทางด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง สร้างสรรค์งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เพื่อยกระดับการวิจัยดาราศาสตร์สู่ระดับสากล ตลอดจนพัฒนานักวิจัยระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศ และมีจำนวนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนงานด้านดาราศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องสู่ระดับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

          ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวอย่างมั่นใจว่า สวทช. จะสามารถสนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยดีในการพัฒนานักวิจัยให้ทำงานวิจัยแบบมุ่งเป้า รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้ระยยวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง สวทช. จะใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการทุนวิจัยของ คปก. และความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อร่วมกันสร้างบุคคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม โดย สวทช. จะร่วมสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการมุ่งเป้าที่นักวิจัย สวทช. ดำเนินการร่วมกับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาปีละ 10 ทุน เป็นเวลา 5 ปี ใน 5 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ วิศวกรรมเครื่องจักรกลสุขภาพและการแพทย์ อุปกรณ์ตรวจวัด พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณนี้ สวทช. และ สกว. จะร่วมกันสนับสนุนจำนวน 4 ทุน

          ศ.นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ระบุว่าความร่วมมือในเบื้องต้นนั้น ในปีแรก สซ. จะสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนกระทั่งในปีที่ห้า สซ.จะสนับสนุนเงิน 9.6 ล้านบาทให้กับ คปก. นอกจากนี้ สซ. ยังมีความร่วมมือกับสถาบัน DESY (สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งเยอรมัน) และสถาบันเซิร์น (CERN) สวิตเซอร์แลนด์ ที่อาจารย์ คปก. ผู้รับทุนสามารถร่วมมือกับ 2 สถาบันระดับโลกดังกล่าวในการวิจัยด้านการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน และเครื่องเร่งอนุภาคที่อาจเป็นการประยุกต์ทางด้านการแพทย์โดยผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้จากความร่วมมือนี้ คือ นักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีคุณภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า 43 คน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

 

ข้อมูลโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์องค์กร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทร. 02-564-7000,089-128-5004,081-668-1064,081-247-2476 


 

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายรัฐพล หงสไกร

ผู้เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป