กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. ผนึกกำลังร่วมพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน จัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก

วท. ผนึกกำลังร่วมพันธมิตรหน่วยรับรองระบบงาน จัดงานวันรับรองระบบงานโลกและวันมาตรวิทยาโลก

พิมพ์ PDF

 วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ประเทศไทยโดย 4 กระทรวง 5 หน่วยงานรับรองระบบงานระดับชาติ ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ,สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดงาน "วันรับรองระบบงานโลก" และ "วันมาตรวิทยาโลก" โดยจัดสัมมนาเรื่อง “การรับรองระบบงานและมาตรวิทยากับการให้บริการสุขภาพและสังคม : Accreditation and Metrology Supporting the Delivering of Health and Social Care” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรองของประเทศไทย และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองระบบงานในการให้บริการสุขภาพและสังคม และปีนี้เป็นปีแรกที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมจัดงานดังกล่าว โดยกำหนดหัวข้อในการรณรงค์คือ “การวัดและแสง : Measurement and Light” เพื่อผนึกกำลังกันในการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการมาตรฐานของประเทศไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมรับมาตรการทางการค้าของกลุ่มประเทศต่างๆ อีกด้วย 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษด้านการรับรองระบบงาน เรื่อง การยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบ MSTQ โดยกล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทที่สำคัญในการรับรองระบบงาน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการนำเอา “มาตรวิทยา การมาตรฐาน การทดสอบและการบริหารคุณภาพ” มาปฏิบัติ เพื่อให้เกิดหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผลิตภัณฑ์และบริการมีสมบัติตามที่กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นสมบัติซึ่งผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้กำหนดหรือจะเป็นความต้องการของตลาดภายใต้แนวคิด MSTQ คือ M=Metrology มาตรวิทยา Standardisation = การมาตรฐาน Testing = การทดสอบ Quality Management = การบริหารคุณภาพ ครอบคลุมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ และการรับรองระบบและผลิตภัณฑ์ โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (ก.ร.อ.) ดังนี้ 
     1. การจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบในภาพรวมของประเทศ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่มีบทบาทในการออกใบรับรองด้านต่างๆ เพื่อแยกประเภทของการออกใบรับรองในแต่ละสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สถานที่หรือห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของกระทรวง ทบวง กรม สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ในการตรวจสอบหาปัญหาหรือช่องว่างที่ยังเกิดขึ้นในขณะที่ให้บริการ การรับรองมาตรฐานดังกล่าว เพื่อให้การบริการร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการทาง Lab การส่งต่อข้อมูลการทดสอบระหว่างกันมีปะสิทธิภาพพร้อมทั้งสามารถควบคุมเวลาให้สั้นลง ควบคุมค่าใช่จ่าย และได้มาตรฐานสากล
         2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด วท. ได้แก่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อให้บริการด้านการรับรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. มีการจัดระเบียบเป็นครั้งแรกของห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด วท. ให้อยู่ในรูปแบบ One Stop Service ตั้งแต่กระบวนการ การทำ Website กลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการหาข้อมูลผ่าน  Website (One Web) ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการในการรับรองมาตรฐาน ส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบสอบเทียบ(One Stop) ดำเนินการทดสอบ สอบเทียบ(One Lab) และ รอรับผลรายงานการทดสอบ (One Report)โดยมีการตอบกลับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าถึงช่องทางการบริการอย่างง่ายทั้งในด้าน ระยะเวลาการให้บริการ/ตรวจสอบ ราคา เป็นต้น
ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ ,นายรัฐพล หงสไกร
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป