ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา จ.สุราษฏร์ธานี

พิมพ์

 

 

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดสุราษฏร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา” ระหว่างวันที่  11 - 12 มิถุนายน 2558  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่เขี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งนี้ จะมีการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 

        วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558

         การบรรยายหัวข้อ   -   แนวทางการแปรรูปยางธรรมชาติ เพื่อนำไปสร้างพื้นลู่ -  ลานกรีฑา พื้นลานอเนกประสงค์

                                       โดย ดร.อรสา อ่อนจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

                                   -   ถนนยางพารา/แผ่นยางรองอิสระ

                                       โดย ผู้แทน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

                                   -   สร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา: ถุงมือผ้าเคลือบยาง

                                       โดย ดร.ศิรพร ลาภเกียรติถาวร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                               -   การรักษาสภาพน้ำยางธรรมชาติไร้แอมโมเนีย (TAPS) และการจัดการน้ำยางสกิมและของเสียจากกระบวนการผลิต (GRASS)

                                     โดย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

                                  -   การพัฒนาต้นแบบยางธรรมชาติแดมปิ้งสูง และแผ่นยางกระแทก

                                      โดย ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

         วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 

          อภิปรายหัวข้อ     -    เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสำหรับยางพารา

                               โดย  ดร. สุริยา สาสนรักกิจ

                              นางรัตนา ตันติศิริวิทย์

                                              สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

                                  -    ชุบชีวิตยางพาราไทย ด้วยนวัตกรรมใหม่เพื่อความงาม

                                    โดย ดร.นเรศ ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

 

        ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดตามข้อมูลได้ จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02–333-3928 หรือ Call Center 1313 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :     

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 
 

 

Tags แปรรูปยางพารา - สุราษฏ์ธานี