วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ สานต่อความร่วมมือไทยลาว สร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พิมพ์

วศ./ก.วิทยาศาสตร์ฯ สานต่อความร่วมมือไทยลาว สร้างความเข้มแข็งบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการเติบโตเศรษฐกิจระยะยาว


       กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกรมมาตรฐานและวัดแทก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ สปป.ลาว  ได้ร่วมลงนามโครงการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานและมาตรฐาน ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศไทย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สปป.ลาว โดยมี ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานลงนามร่วมกับ นายเวียงทอง วงศ์ทะวิลัย  รองอธิบดีกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  (พฤษภาคม 2558)  
ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  กล่าวว่า การร่วมมือในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานและการมาตรฐาน  โดย วศ. จะมีบทบาทในการ ส่งเสริมและสนับสนุน สปป.ลาว ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของ สปป.ลาว เพื่อที่จะสามารถให้พัฒนาความเข้มแข็ง และรองรับการเติบโตเศรษฐกิจระยะยาว ให้สามารถพัฒนาเป็นหน่วยรับรองระบบงาน  จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์  จัดทำห้องสมุดการมาตรฐาน และพัฒนาด้านการทดสอบตามมาตรฐานสากล  โดยการให้การอบรม การศึกษาดูงาน และให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ 
ในการตกลงร่วมกันกับ  กรมมาตรฐานและวัดแทก  ของ สปป.ลาว ซึ่งมีความต้องการให้ วศ. ให้การสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ให้มีความสามารถรองรับการที่เป็นหน่วยรับรอง (Accreditation Body:AB ) ให้การรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากล  ISO/IEC 17011 ดำเนินการให้การรับรองห้องปฏิบัติการ หน่วยตรวจและรับรองระบบงาน และหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ ใน สปป.ลาว ได้  และยังต้องการให้ วศ. จัดฝึกอบรมความรู้ความสามารถเรื่องการจัดทำกฎหมาย หรือมาตรฐานเพื่อรองรับให้ สปป.ลาว มีมาตรฐานที่จะสามารถไปกำหนดเกณฑ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งการจัดทำระบบห้องสมุดด้านการมาตรฐานภายในและต่างประเทศ
นายเวียงทอง วงศ์ทะวิลัย  รองอธิบดีกรมมาตรฐานและวัดแทก สปป.ลาว  กล่าวว่า  มีความดีใจที่ได้มาร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะงานด้านรับรองระบบงาน การมาตรฐาน และการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ทดสอบและสอบเทียบ เพื่อให้ก้าวไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้การสนับสนุนเต็มที่ ทั้งการช่วยเหลือพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรหน่วยรับรองระบบงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องปฏิบัติการต่างๆ  ซึ่ง สปป.ลาว  ยังมีปัญหาในเรื่องของการสร้างบุคลากรของห้องปฏิบัติการ  เพราะฉะนั้นเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยเฉพาะในเรื่องนี้อีกทั้งยังมีการใช้ภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้  เราสามารถช่วยเหลือกันได้  จะทำให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับการฝึกอบรม สามารถที่จะนำไปพัฒนางานให้ก้าวหน้า เทียบเท่ากับประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนต่อไป   
  นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ.  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า  ในการดำเนินงานโครงการการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงานและการมาตรฐานระหว่างไทย – สปป.ลาว มีแผนการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 – 2560  โดยในปีแรก พ.ศ. 2558 นี้ จะเน้นกิจกรรม   การศึกษาและจัดเตรียมการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจถึงขอบข่ายความต้องการของ สปป.ลาว การกำหนดแผนการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบในโครงการความร่วมมือด้านมาตรฐาน  การทดสอบ  คุณภาพและการประเมินความสอดคล้อง ด้านการพัฒนาหน่วยรับรองระบบงาน เตรียมจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงาน การจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพตามข้อกำหนด  ISO/IEC 17011 : 2004   การประเมินความพร้อมของ สปป. ลาว ทั้งด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์การจัดทำระบบห้องสมุดด้านการมาตรฐาน รวมทั้งการเปิดให้มีการศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบของ วศ.  ในปี 2559 มีแผนดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพของหน่วยรับรองตาม  ISO/IEC17011 และการอบรมผู้ประเมิน( Assessor training course)  การให้คำปรึกษาจัดทำเอกสารในการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การติดตามผลการจัดทำเอกสารการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาและติดตามผลการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และปี 2560 จะเป็นการจัดตั้งหน่วยรับรองและตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการของหน่วยรับรอง สปป.ลาว และติดตามการจัดทำห้องสมุดด้านการมาตรฐานต่อไป
 

ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น    
ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าว : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand