กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส. ลงพื้นที่สระแก้ว รวมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุ ซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างต่อเนื่อง

ปส. ลงพื้นที่สระแก้ว รวมพลเจ้าหน้าที่ระงับเหตุ ซ้อมเหตุฉุกเฉินทางรังสีอย่างต่อเนื่อง

พิมพ์ PDF


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุฉุกเฉิน เตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้ว จะสามารถจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เมื่อ ๑๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘  ที่ผ่านมา ปส. ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ฝึกอบรมความรู้เรื่อง “การปฏิบัติงานในการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์   และรังสี” ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระงับเหตุของจังหวัดราชบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี อาทิ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีที่อาจเกิดขึ้นและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ซึ่งทราบว่าผู้เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าว และร่วมฝึกปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเยี่ยม
     และในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ ปส. จะลงพื้นที่ฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมอินโดจีน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ปส. คาดว่าจะมีเครือข่ายด้านการระงับเหตุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์  และรังสี ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยมากขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องหากมีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเกิดขึ้น
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๑๖  

โดย  กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ  ๑๑๒๓ - ๑๑๒๔

เผยแพร่โดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  
Tags ปส.
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป