กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท.เลี้ยงต้อนรับ Dr. Mukhisa Kituyi เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD: United Nations Conference on Trade

รมว.วท.เลี้ยงต้อนรับ Dr. Mukhisa Kituyi เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD: United Nations Conference on Trade

พิมพ์ PDF

 

 
       เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ ดร. มูคิสะ คิทูยิ (Dr. Mukhisa Kituyi) เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD)  ในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมเวทีหารือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยข้อริเริ่มตลาดหลักทรัพย์ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับอังค์ถัดและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การประชุมรัฐมนตรีและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ ๑ จัดโดย UNEP และการประชุมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ๒๕๕๘ จัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียแปซิฟิก (ESCAP)
 
      ในการนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำรับรองเลขาธิการอังค์ถัด ณ ห้องอาหารไทย ศาลาทิพย์ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.30 – 21.00 น.

       อนึ่ง ประเทศไทยและอังค์ถัด มีความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการลงทุน โดยอังค์ถัดให้ความร่วมมือเพื่อปรับปรุงร่างความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (ฉบับมาตรฐาน) ของไทย และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ซึ่งอังค์ถัดได้สนับสนุนไทยในการเข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา (CSTD) วาระปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และการทบทวนนโยบาย STI ของไทย โดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับองค์ถัดในด้าน talent mobilityรวมถึงการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับไทยในหัวข้อ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่นครเจนีวา
 
 
 
ภาพถ่ายโดย : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ข่าวและเผยแพร่ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731


 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป