ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ก.วิทย์ จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน

พิมพ์

         (วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ) นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "ระวัง!!!...ผลประโยชน์ทับซ้อน"


       
 โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยพร แดงบรรจง นิติกรอัยการ สำนักงานอัยการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุบสรรคต่อการพัฒนาประเทศภาพและข่าวโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์ 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 02 333 3731
Tags ศปท.อบรม