กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน อพวช. ร่วมกับศูนย์วิทย์ และสมาคมวิทย์ นำร่อง จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งแรก

อพวช. ร่วมกับศูนย์วิทย์ และสมาคมวิทย์ นำร่อง จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ครั้งแรก

พิมพ์ PDF

 

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิ Global Health & Education Foundation จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจในด้านธรรมชาติวิทยาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558 ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

      ปทุมธานี/15 พฤษภาคม 2558 - นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ มีการจัดประกวดเป็นประจำ  แต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่เป็นการจัดประกวดโครงงานด้านธรรมชาติวิทยาโดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเวทีให้กับเยาวชนที่มีความชื่นชอบในด้านธรรมชาติวิทยามารวมตัวกัน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ชอบ  คล้าย ๆ กัน อีกทั้งเป็นเป็นการสร้างความตระหนักและทัศนคติให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องช่วยกันดูแลสืบไปโดยผ่านกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการอาศัยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเหตุเป็นผล มีลำดับขั้นตอน สามารถวิเคราะห์และกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัวได้

สำหรับโครงงานฯ ดังกล่าว ในเบื้องต้นศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะทำการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดจากโรงเรียนทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค ๆ ละ 10 ทีม รวมเป็น 60 ทีม   เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยแต่ละทีมจะต้องนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.      อีกครั้ง ก่อนจะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศต่อไป
กิจกรรมการนำเสนอโครงงานด้านธรรมชาติ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมชมและเป็นกำลังให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันได้ในวันที่ 27 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 -  14.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะมีการประกาศผลเยาวชนที่ชนะเลิศและพิธีปิดในวันเดียวกันนั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2577 9999  ต่อ 1473


นางสาวฐาปนี อัศวโชคชัย
สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด กองประชาสัมพันธ์
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2107 มือถือ 085 772 9955
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป