กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมี

พิมพ์ PDF

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมรองรับข้อบังคับใช้ใบประกอบวิชาชีพการผลิต

การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย

 

     (14 พ.ค. 2558 ณ โรงแรมเอเชีย)  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท) จัดสัมมนาเตรียมพร้อมการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ ซึ่ง สชวท. จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาโดยตลอดและครั้งนี้เน้นการเตรียมการใช้ใบอนุญาตสำหรับผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องวัตถุอันตราย ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาคราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนร่วม 500 คน

     ทั้งนี้ ศ.ดร.ศุภวรรณ  ตันตยานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างมาตรฐานการประกอบวิชาชีพให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม

 


       การจัดสัมมนาครั้งนี้ จึงเป็นการทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิชาชีพฯ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 3 ต.ค. 58  โดยผู้ที่เข้าข่ายต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ คือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2,3 หรือ 4 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ออกตามความในมาตรา 18 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หรือ ผู้รับผิดชอบการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการที่มีปริมาณสารเคมีอันตรายรวม 1,000 เมตริกตันต่อปีขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย  

      การสัมมนาดังกล่าวนอกจากจะเป็นการชี้แจงถึงคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต ตลอดจนการพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ในงานยังได้รับเกียรติจาก รศ.โรจน์  คุณอเนก, คุณจรินทร์  วีรโอฬารสิทธิ์, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ และ ผศ.ดร.สุภกร บุญยืน ให้ความรู้ถึงประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ และประชาชนจะได้รับจากข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุมและการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ.2557

ท่านผู้สนใจติดตามข้อมูลพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 ได้ที่ เว็บไซต์ www.cstp.or.th

 

 

 

 

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพฯ เน้นประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาฯ วาระที่ 3
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมฯ
» สภาวิชาชีพฯ ชูข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558
» รมว.วท.ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมใหญ่ประจำปี 2554
» การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทางออกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ในกระบวนการ EIA ประเภทรุนแรง
» การประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป