กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมงานเลี้ยงสมาคมนิสิตเก่าจุฬาพร้อมพูดคุยในหัวข้อ วิศวกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รมว.วท. ร่วมงานเลี้ยงสมาคมนิสิตเก่าจุฬาพร้อมพูดคุยในหัวข้อ วิศวกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พิมพ์ PDF

      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับกิจกรรม "INTANIA ครั้งที่ 5/2558 LEADERSHIP NETWORK" พร้อมร่วมพูดคุยในหัวข้อ "วิศวกรรมเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในฐานะนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 2516 โดยได้กล่าวว่า "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนรุ่นหลัง เพราะเป็นกำลังหลักในการนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่จะสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตประจำวันและให้คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์" และร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 8 โรงแรม โซ แบ็งค็อก (หัวมุมถนนสาทร) 

 คลิกเพื่อชม รายละเอียดการบรรยาย

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การเร่งการพัฒนากำลังคนในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มีบทบาทในการเดินหน้าขับเคลื่อนการสนองนโยบายของรัฐบาลในหลายๆ ด้าน โดยเริ่มจากการบูรณาการ วท.เข้ากับกระทรวงอื่นๆ ผ่านมาตรการต่างๆ การเดินหน้าเพื่อพัฒนากำลังคนผ่านโครงการ STEM, Talent Mobility, Work - integrated Leaning, iTap ในโครงการเคลื่อนย้ายนักวิจัยสู่ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม หรือ Talent Mobility ถือเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญมาตอบโจทย์ช่วยภาคเอกชน และการพัฒนากำลังจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการผลิต และเพื่อสร้างความหวังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่โดยศึกษาและให้ความสำคัญด้านจิตวิทยากับเด็กๆ 

    การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชน ชุมชน ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการพบปะ เจรจาความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคและทั่วโลก อาทิ  การเพิ่มการลงทุนด้าน วทน. เป็น  1% ของ GDP และเพิ่มสัดส่วนของการลงทันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยการวางรากฐาน และเอื้อประโยชน์ให้เอกชนใช้งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการ วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 

     นอกจากนี้ การปฏิรูประบบการสร้างแรงจูงใจ กฎหมาย กฏระเบียบเพื่อสนับสนุน การกำหนดเงื่อนไขให้มีการลงทุนใน วทน. ของการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) ช่วยลดการนำเข้าเทคโนโลยี พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองมากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ภาคการผลิตของไทยเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการระบบราง โครงการด้านพลังงาน และโครงการด้านบริหารจัดการน้ำ การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การต่อยอดเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคมวงกว้าง

  รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขของการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้เป็นเครื่องมือส่งเสริมนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน วทน. ของประเทศ เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาสู่เชิงพาณิชย์ เช่น ระบบ ICT, ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย ฯลฯ

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» รมว.วท.เปิดงานประชุมวิชาการ “RRI Congress ครั้งที่ 2”พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นวัตกรรมขับเคลื่อนเครษฐกิจเพื่ออนาคต”
» กระทรวงวิทย์ฯ ประกาศความสำเร็จ 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรต้นแบบ ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
» ไบโอเทค สวทช. เปิดตัวผู้อำนวยการไบโอเทคคนใหม่ หวังผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรวิจัย ต่อยอดงานวิจัย ก้าวต่อไปอย่างบูรณาการ
» ปาฐกถาพิเศษ STI for Sustainable Development
» ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สร้างไทยให้เข้มแข็ง
» ปาฐกถาพิเศษ ผู้ประกอบการยุคใหม่กับนโยบายสนับสนุนด้านนวัตกรรมของรัฐ
» ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสร้างความตระหนักในการใช้เทคโนโลยีจัดการปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป