กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

พิมพ์ PDF

 บทความวิทยุกระจายเสียงรายการวันนี้กับวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 88

กระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2558
เรื่อง กรมวิทยาศาสตร์บริการ กับ การยกระดับอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้วยระบบการรับรองบุคลากรตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
เรียบเรียงโดย
นางชุติมา วิไลพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในปัจจุบันนี้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 เป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร หรือหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับรองความสามารถของบุคคลากร (Certification of Persons) นำไปปฏิบัติเพื่อให้ผลของการรับรองมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ โดยสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรที่ได้รับรองนั้นเป็นผู้มีความสามารถ เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดในสาขาการรับรองนั้นๆ (Certification Scheme)
ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ คือ การพัฒนาระบบงานการรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 และสาขาแรกที่พัฒนาเปิดให้บริการรับรอง คือ “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” โดยจะขยายสาขาอื่นๆ ที่มีศักยภาพในอนาคต
กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถบุคลากรที่ถูกต้องตามหลักการของหารพัฒนาเครื่องมือวัดและหลักการทางสถิติในการนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และประมวลผล รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการวัดหรือประเมินความสามารถบุคลากรในสาขาที่เปิดให้การรับรอง สาขาแรก “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” เป็นไปอย่างสอดคล้องตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 รวมทั้งได้นำระบบการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรที่พัฒนาแล้วเสร็จสู่การปฏิบัติง่ายๆ
ในปี พ.ศ.2558 ได้เปิดให้การรับรองและทำการประเมินความสามารถบุคลากร สาขา “การควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ” โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินได้รับการรับรองความสามารถ จำนวน 2 ราย โดยผู้ได้รับการรับรอง ได้รับบัตรประจำตัวรับรองความสามารถ จากกรมวิทยาศาสตร์บริการซึ่งปรากฏเครื่องหมายการรับรองอยู่บนบัตร ที่แสดงถึงว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยรับรองอยู่บนบัตร ที่แสดงถึงว่าบุคคลที่ได้รับการรับรองความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยรับรอง โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้จกลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของเครื่องหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ได้รับการรับรองสามารถนำเครื่องหมายการรับรองไปใช้เพื่อแสดงถึงการได้รับเครดิตการรับรองได้ตามที่กำหนด เช่น แสดงบนเอกสาร และ/หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่หรือโฆษณาได้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายหรือสาขาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น หรือใช้ในการสมัครงาน แสดงถึงการได้รับการรับรองตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ โดยอยู่ภายใต้ระเบียบปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขของหน่วยรับรองที่กำหนดไว้ บัตรประจำตัวรับรองความสามารถมีอายุ 3 ปี หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการติดตามและการต่ออายุการรับรอง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการพัฒนางานรับรองบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง โดยทำการพัฒนาเครื่องมือวัดความสามารถของสาขาแรกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีสมรรถนะขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับและมีความเชื่อมั่น และเปิดให้การรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาสาขาการรับรองสาขาใหม่ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพระบบการดำเนินงานและขีดความสามารถของบุคคลากรและความร่วมมือด้านการรับรองบุคคลากรกับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ดำเนินการขอรับการรับรองการเป็นหน่วยรับรองบุคลากร (Certification Body for Persons) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17027 : 2012 จาหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body : AB) ของประเทศไทย หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และรับการตรวจประเมินจากทีมผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในระบบการดำเนินงานการเป็นหน่วยรับรองบุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์บริการในระดับสากล และมีโอกาสในการทำความตกลงร่วม (MRA) ของการรับรองบุคลากรกับกลุ่มประชาคมอาเซียนหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ ในประชาคมโลกต่อไป การได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับบริการ ผู้ได้รับการรับรอง และผู้ที่เกี่ยวข้องว่า บุคคลที่ได้รับการรับรองมีความสามารถเป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาการรับรองนั้นๆ ตอบสนองความสามารถบุคลากร สร้างโอกาสให้บุคคลได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อและมีความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการรับรองความสามารถบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ ทางเว็บไซต์ http://pc st.dss.go.th
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ หนุนผู้ประกอบการ OTOP สู่ความสำเร็จด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
» แถลงข่าว “การใช้สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิต”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป