กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ผู้ช่วย รมว.วท. หารือภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

ผู้ช่วย รมว.วท. หารือภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี

พิมพ์ PDF

 

 

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 นางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้หารือกับนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานงานและเชื่อมโยงภารกิจที่สอดคล้องกับภารกิจที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1) กำกับดูแลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 2) เสนอแนะประเด็นยุทธศาสตร์ในภารกิจของกระทรวง รวมถึงกระตุ้น เร่งรัด ผลักดัน และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง 3) ให้รับผิดชอบประชาสัมพันธ์ผลงานกระทรวงเชื่อมต่อกับสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ 4) ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด นำเรียนรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบ และส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

        ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ช่วยแนะนำการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ควรสร้างกลไกรองรับ จัดเก็บ และเผยแพร่ข่อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครอบคลุมผลงานที่เป็นประโยชน์ในหลายรูปแบบ โดยตนเองยินดีสนับสนุนส่งเสริมในบทบาทที่เกี่ยวข้องและไม่ขอก้าวล่วงภารกิจประจำที่ สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม ปฏิบัติอยู่แล้ว

       สำหรับข้อแนะนำจากผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นั้น รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้าราชการยินดีน้อมรับและนำไปปรับปรุงภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป