กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

 

      วันนี้ (1 พฤษภาคม 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติกล่าวเสวนาในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทั่วโลก ประจำปึ 2558 ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ โรงแรม อนันตรา  สยาม กรุงเทพฯ โดยมี นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ Thailand Creative & Design Center (TCDC)  นางนงนุช เพ็ชรรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  และนายอริยะ ผู้จัดการกูเกิลประเทศไทย ร่วมกล่าวเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในส่วนที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป วทน. และยุทธศาสตร์การต่างประเทศของไทย

 

 

 

 

    ดร.พิเชฐ กล่าวว่าการทูตวิทยาศาสตร์ คือการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เข้ามาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาคและพหุภาคี เพื่อเสริมสร้างสถานะทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ของไทยยิ่งขึ้น การใช้ วทน. เสริมสร้างบทบาทไทยในการประชุมเจรจาระหว่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในเวทีและองค์การระหว่างประเทศ การจัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติและกติการะหว่างประเทศ ดึงดูด FDI และธุรกิจจากต่างประเทศมาตั้งศูนย์วิจัย (R&D Centers) ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศด้านการวิจัยและพัฒนา วทน. ในประเทศไทย ส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนา วทน. การวิจัยและพัฒนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การพัฒนากำลังคนและบริหารบุคลากรด้าน วทน. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ผลิตและบริการของประเทศ ส่งเสริมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนากับต่างประเทศในสาขาเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชาติ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

 

 

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสาวนีนุช ตามศักดิ์ , นายรัฐพล หงสไกร 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook : sciencethailand
 
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป