กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน SETA 2016 ครั้งแรกของไทย งานใหญ่ของชาติ โชว์ศักยภาพพลังงานและเทคโนโลยีไม่แพ้ใครในเอเชีย

SETA 2016 ครั้งแรกของไทย งานใหญ่ของชาติ โชว์ศักยภาพพลังงานและเทคโนโลยีไม่แพ้ใครในเอเชีย

พิมพ์ PDF

 


     การพัฒนาเศรษฐกิจของโลกอยู่บนพื้นฐานการใช้พลังงานที่เพียงพอและสมดุล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและเหมาะสมเข้าด้วยกัน จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลให้เกิดการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” หรือ “SETA 2016”  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้น เพื่อเชื้อเชิญผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ผลิต บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัทผู้ผลิตพลังงานทดแทน ธนาคาร นักลงทุน จากทุกภาคส่วนและผู้สนใจทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกันกำหนดนโยบายและการวางแผนด้านพลังงาน เทคโนโลยีระบบไฟฟ้า พลังงานเพื่อการคมนาคมขนส่งและพลังงานทางเลือก และพลังงานยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียว หวังผลักดันและยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคเอเชีย      รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 กล่าวว่า งาน SETA 2016 เป็นก้าวย่างที่สำคัญในความร่วมมือกันอย่างจริงจังของหน่วยงานหลักของประเทศ โดยกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ผู้มีส่วนร่วมต่อการสร้างบทบาทและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง 

“งานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมหาคำตอบและแนวทางแก้ปัญหา ตั้งแต่การหาแหล่งพลังงาน ตลอดจนการใช้ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน โดยในงานประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ทั้งเอเชียและทั่วโลกล้วนให้ความสำคัญ ซึ่งในส่วนของไทย จะเน้นโชว์ผลงานวิจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาพลังงานและเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของงาน คือการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลากแขนงมาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าชมและร่วมงานตลอดทั้ง 3 วันตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 5,000 คน จาก 15 ประเทศทั่วโลก ต่างเข้ามาแสวงหาโอกาสทางพลังงานและเทคโนโลยีที่งานนี้ และตั้งใจจะส่งเสริมโครงการนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อให้ทุกๆความเห็นและความร่วมมือมีความต่อเนื่องและบรรลุผลสำเร็จ”

     เนื่องจากเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติ ภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทและเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือเป็นเฟืองจักรสำคัญสำหรับโครงการนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวสนับสนุนโครงการนี้ว่า “เพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุคไฮบริด มีการเชื่อมโยงระหว่างกัน จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกระทรวงพลังงานมีหน้าที่วางแผนนโยบายด้านพลังงานที่ดี เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงและนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมกระตุ้นนโยบาย และพัฒนาด้านเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแท้จริงผ่านโครงการนี้”

     เช่นเดียวกับ อลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า “โครงการ SETA2016 จะสามารถผลักดัน รวมถึงส่งเสริมนโยบายและการวางแผนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของไทย หรืองานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงการผลิตและการพาณิชย์ ตลอดจนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง”
     นอกจากสององค์กรหลักในด้านการวางแผนด้านพลังงานและเทคโนโลยีแล้ว ทางกระทรวงคมนาคมยังเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การขนส่งที่ยั่งยืนขององค์กร ซึ่ง สมศักดิ์ ห่มม่วงที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ กระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นว่า “SETA2016 ถือเป็นเวทีพูดคุยทั้งในด้านการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะภายในงานจะจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม และสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งยังสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกัน ผลักดันทั้งด้านนโยบายและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งมีความครอบคลุม เข้าถึงง่าย ประหยัด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม”
     ทั้งนี้ ในด้านองค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชน ต่างก็ขานรับความน่าสนใจของ SETA2016 โดยเฉพาะกฟผ. ซึ่ง สหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่า “ไทยจำเป็นต้องพัฒนาและดำเนินงานด้านพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อสอดรับเป้าหมายดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในปี 2563 โดยเน้นการวางแผนใช้พลังงาน ขับเคลื่อนนโยบายการลงทุนเทคโนโลยีสีเขียวระดับอาเซียน จึงร่วมสนับสนุนทั้งเงินทุน สรรหาวิทยากร และหัวข้อการบรรยายระดับนานาชาติ อาทิ  Regional Connectivity and Grids Interconnection เป็นต้น”

     ด้านเอกชนอย่าง สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย โดย รศ.พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชูนายกสมาคมนิวเคลียร์ฯ กล่าวว่า“งานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายให้ชาวไทยและทั่วโลกตระหนักว่า เทคโนโลยีความปลอดภัย อย่างพลังงานนิวเคลียร์นั้นมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานของชาติ และเชื่อมั่นว่าภายในงานครั้งนี้จะช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัย เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้เพิ่มมากขึ้น”
     และเพื่อให้งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ทางผู้จัดงานจึงมุ่งเน้นเชื้อเชิญให้ผู้สนใจร่วมแสดงศักยภาพทางพลังงานและเทคโนโลยี ตลอดจนร่วมรับฟังทัศนะและข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพภายในงานนี้ จึงได้เปิดพื้นที่จัดงานสำหรับทุกภาคส่วนเข้ามาจับจอง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน โดยมีหน่วยงานและองค์กรเข้าร่วม อาทิ APEC workshop, Energy Research Institute Network (ERIN)ตลอดจนองค์กรนานาชาติอีกมากมายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนร่วมงานได้ในเว็บไซต์ www.SETA.Asia

     งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559” หรือ “SETA 2016”พร้อมเปิดโลกใหม่ของพลังงานและเทคโนโลยีในระดับนานาชาติให้ผู้สนใจเข้าชมได้ ระหว่างวันที่ 23-25มีนาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณศุภมาศ พูลสวัสดิ์ (ศุ) 
บริษัท ไอเดียเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
โทร. 089 686 5070

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป