กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน การระดมความคิด STEM Education : นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

การระดมความคิด STEM Education : นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พิมพ์ PDF

        ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" ในงานสัมมนาระดมความคิด เรื่อง "STEM Education นโยบายเชิงรุกในการพัฒนากำลังคน  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม" จัดโดย คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องรับรอง 1-2 อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558


        ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วันนี้เรามีอุตสาหกรรมเป็นแหล่งจ้างงานที่ชัดเจน  ต้องการมืออาชีพไปช่วยทำงาน  อุตสาหกรรมเหล่านี้มีมูลค่าส่งออกหลายแสนล้านบาทต่อปี  และกำลังจะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติ เนื่องจากชิ้นส่วนมีขนาดเล็กลง การทำงานช่วงนี้เราพยายามผลักดันภาคเอชนให้ทำการวิจัย เขาอยากได้การหักลดหย่อนภาษี ซึ่งรัฐบาลได้ทำให้แล้ว หากภาคเอชนตั้งศูนย์วิจัย สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี ได้ 300% บริษัทเล็กสิทธิประโยชน์จะสูงมากหากเทียบกับบริษัทใหญ่ เรามีสินเชื่อสำหรับ SMEs หากเขาพิสูจน์ได้ว่าเขามีการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมสามารถแจ้งเกิดได้โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดทำบัญชีนวัตกรรม ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 1. บัญชีความต้องการของภาครัฐ และ 2. บัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปช่วยตรวจสอบนวัตกรรมทำให้ขายได้ด้วยความปลอดภัย และจะได้นำทั้ง 2 บัญชี มาจับคู่กัน


        นอกจากนี้ เรากำลังลงทุนเรื่อง ระบบราง ต้องใช้ทุนจำนวนมาก และต้องการกำลังคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่จะมา Operator และมีการพัฒนากำลังคนร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ด้านดาวเทียมและอวกาศ ประเทศไทยมีดาวเทียมไทยโชต ซึ่งจะหมดอายุในอีก 2 ปี กำลังวางนโยบายว่า ดาวเทียมดวงที่ 2 ที่เราจะจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิต ในปัจจุบันประเทศไทยหลายมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรด้านอวกาศ


        สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เราขับเคลื่อนสังคมให้เป็นสังคมนวัตกรรม การหลุดพ้นจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะเป็นประโยชน์ที่สำคัญ STEM และการฝึกอบรม ยังไม่ได้ใส่ทรัพยากรสำหรับคนวัยทำงาน ไม่ได้ดูเฉพาะอุดมศึกษา ต้องสร้างแรงบันดาลใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ครูต้องสอนโดยทำให้เด็กอยากรู้ ระดับมัธยมจำเป็นต้องให้ STEM กลับคืนมามากกว่านี้ อาชีวศึกษาต้อง STEM ร่วมกับภาคเอกชน ต้องไปรับภาคปฏิบัติกับภาคเอกชน เพื่อให้สถานศึกษาและภาคเอกชนช่วยพัฒนาเด็กไม่ใช่ส่งเด็กไปฝึกงานแบบเดิมๆ ภาคเอกชนอยากให้บัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านอื่นๆ ขีดความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชน ณ วันนี้ ยังขาดคน เราจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายนักวิจัยไปทำงานกับภาคเอกชน โดยปลดล็อคในเรื่องนี้ จากการประสานกับ สกอ. ผลงานของนักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย สามารถนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยได้ เอกชนยอมรับว่าช่วยเขาลดต้นทุนได้จริง การประสานงานเพื่อให้สถาบันการศึกษามีแพ็กเก็จที่จะทำงานกับภาคเอกชนอย่างชัดเจนต้องมีเป้าหมายร่วมกันในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันทุกภาคส่วน
 


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  , นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป