กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รมว.วท. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ มจพ. เน้นขับเคลื่อน Talent Mobility

รมว.วท. ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ มจพ. เน้นขับเคลื่อน Talent Mobility

พิมพ์ PDF

 

 

        วันที่ 26 เมษายน 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติไปบรรยายพิเศษเรื่อง Talent Mobility และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทราชินี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

 

       ดร.พิเชฐ อธิบายเกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility ว่าเป็นนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคเอกชนกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน เป็นการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจำนวนมากมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชน ทำให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนระยะยาว

 

 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility หรือ Talent Mobility Clearing House ในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครวม 5 แห่ง ทำหน้าที่ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ บุคลากร และหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของสถานประกอบการ และฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐเพื่อใช้สืบค้นและจับคู่ (Talent Mobility Database) และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐในเครือข่าย รวม 13 แห่ง

 

 

นอกจากนี้ รมว.วท. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ความพยายามของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่จะปฏิรูปประเทศ โดยส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเป็นพลังร่วมไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

1. การปฏิรูปการวิจัยและพัฒนาให้เกิดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นได้ดำเนินการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมที่ 200% เป็น 300% 

2. มาตรการกระตุ้นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ จากการจัดทำบัญชีนวัตกรรม และการผลักดันนวัตกรรมเป็นวาระแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหน่วยงานที่จะประเมินพร้อมออกใบรับรองผลงานนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถนำไปยื่นกู้สินเชื่อกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้

3. ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ยินดีให้การสนับสนุนธุรกิจกลุ่มนวัตกรรมและสร้างสรรค์เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตลาดทุน

4. ให้การสนับสนุนด้านกำลังคนให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทย เพื่อป้องกันการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ

5. การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสริมศักยภาพของห้องปฏิบัติการและผู้ประกอบการในทางด้านการตรวจวิเคราะห์และวัดค่าทางเคมี เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการส่งออก พร้อมกับสนับสนุนเทคโนโลยีดาวเทียมและอวกาศ ระบบขนส่งทางราง และเขตนวัตกรรมพิเศษ


 



ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

วีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทร. 02 333 3727 – 3732   โทรสาร 02 333 3834  

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  facebook : sciencethailand

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป