กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สภาวิชาชีพฯ ชูข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558

สภาวิชาชีพฯ ชูข้อเสนอปฏิรูปการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพสู่ร่างรัฐธรรมนูญ 2558

พิมพ์ PDF

           

 

          (24 เมษายน 2558 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ) เวทีเสวนา กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ควรมีการปฏิรูปในเรื่องใดบ้าง จัดโดย ราชบัณฑิตสภา สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  กอสส.  ชง 4 ข้อปฏิรูปรายงาน EIA/EHIA   หนุนการประเมิน SEA โดยหน่วยงานภาครัฐก่อนดำเนินโครงการฯ ชูบทบาทสภาวิชาชีพฯ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และมีระบบติดตามตรวจสอบแบบจริงจัง 

 

 

         ในการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ควรมีการปฏิรูปในเรื่องใดบ้าง ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล ซึ่งมีตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาควิชาการ  และประชาสังคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 150 คน

            ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต ราชบัณฑิตและประธานกรรมการ กอสส. กล่าวว่า ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญและมีการเรียกร้องจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีการเร่งปฏิรูปคือ การปฏิรูปการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการปฏิรูปการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เนื่องจากพบว่า โครงสร้างของระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันมีปัญหาหลายด้าน  ไม่สามารถเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และลดความขัดแย้งระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้  จำเป็นต้องมีการปฏิรูปเพื่อป้องกันและลดผลกระทบของโครงการต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 


             ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ กล่าวว่าจากการระดมความเห็น ที่ประชุมมีข้อเสนอดังนี้  ให้มีการบูรณาการการทำรายการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ให้ครบทุกด้านโดยหน่วยงานภาครัฐก่อนดำเนินโครงการฯ สนับสนุนให้สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทด้านการควบคุมมาตรฐานของผู้จัดทำรายงาน โดยเฉพาะด้านใบประกอบวิชาชีพ  นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจัง  ที่สำคัญคือ การมีระบบติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพหลังจากมีการอนุมัติ/อนุญาตให้ดำเนินโครงการไปแล้ว โดยเสนอให้มีการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิในการจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบที่ถูกต้องและมีใบรับรองจากสภาวิชาชีพ รวมทั้งต้องกำหนดเกณฑ์ในการติดตามตรวจสอบที่เชื่อถือได้ 


              อนึ่งการประชุมเรื่อง กระบวนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ : ควรมีการปฏิรูปในเรื่องใดบ้าง ครั้งนี้เป็นความร่วมมือของ 3 องค์กรคือ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อเสนอที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิรูปด้านสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูป ซึ่งจะนำสู่การแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญต่อไป

 

 

 

รายละเอียดข้อมูล : สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02-333-3700 ต่อ 3010,3020, 3891

โทรสาร 02-333-3890

เว็บไซต์ http://www.cstp.or.th

อีเมล์ติดต่อหน่วยงาน : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

เผยแพร่ข่าวและถ่ายภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732  โทรสาร 02 333 3834     E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    facebook : sciencethailand

 

 

 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป