กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ด้วย แสงซินโครตรอน

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ ด้วย แสงซินโครตรอน

พิมพ์ PDF

 


สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแก่หน่วยงานสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสุญญากาศและเทคโนโลยีเชิงวิศวกรรม เพื่อการแก้ปัญหาตอบโจทย์วิจัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร อีกทั้ง สถาบันฯ มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาในหลายรูปแบบ ให้แก่ผู้สนใจในระดับตั้งแต่ มัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับปริญญาเอกและสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
     คณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา พบว่าการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก หรือกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน ในการยกระดับงานวิจัยของประเทศ ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัย ให้สามารถเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์บทความทางวิชาการระดับนานาชาติ  64 บทความ และส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปทำงานวิจัยที่ซินโครตรอนประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาง และพอลิเมอร์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำอาง กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะและวัสดุกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคโดยสรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจรวมทั้งหมด 1,906.85 ล้านบาท

ตัวอย่างของภาคอุตสาหกรรม ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเข้าไปช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ อาทิ
 
 
         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีบนเปลือกกุ้งแช่แข็งเพื่อปรับวิธีการเพาะเลี้ยง ช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกกว่า 1,350 ล้านบาท/ปี
 
 
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) การศึกษาคุณภาพเนื้อสุกรจากสายพันธุ์ที่แตกต่างกันโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในเชิงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนะ เพื่อให้ประชาชนได้รับและบริโภคเนื้อสุกรที่มีรสชาติและคุณภาพสูง
 
 
บริษัท ที-ไฟเบอร์ จำกัด วิจัยการผลิตไฟเบอร์คุณภาพสูง จากกากมันสำปะหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสุขภาพและอาหารผู้ป่วยบริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง ได้พัฒนาการผลิต glucose polymer จากแป้งมันสะปะหลัง เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเหลวสำหรับผู้ป่วย และสามารถใช้เป็นสารเคลือบกลิ่นรส (encapsulate) เพื่อให้คงรสชาติที่ต้องการ แม้ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความร้อนสูง
 
 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาอุปกรณ์ประมวลค่าความชื้นและอุณหภูมิให้แก่ บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้สามารถเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ได้กับทุกยี่ห้อ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมการเลี้ยงของโรงเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการลดปัญหาและข้อจำกัดในการใช้ชุดควบคุมหลายประเภท สามารถลดต้นทุนได้ทั้งหมด 14.82 ล้านบาท
 
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ประเทศไทยต้องหนีจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
 
รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน เป็นผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีแสงขั้นสูง เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมและสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ”
 
ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ไตรทาน, น.ส.กุลธิดา พิทยาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-4421-7040 ต่อ 1251-2  โทรสาร 0-4421-7047
อีเมลล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่โดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป