กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบ มว.สร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมี

รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบ มว.สร้างอาคาร พัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมี

พิมพ์ PDF

รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบ สถาบันมาตรวิทยาฯ สร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมีหวังเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียน ทดแทนการนำเข้ามูลค่ามหาศาล


     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  (มว.) ได้รับอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลจำนวนเงินกว่า 700 ล้านบาทในการสร้างอาคารห้องปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางเคมีและชีวภาพ หวังสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการผลิตวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนวัสดุอ้างอิงและวัสดุอ้างอิงรับรอง ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยราคาที่แพง พร้อมทั้งผลักดันและพัฒนางานด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และผงาดเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียน
     มาตรวิทยาเคมีและชีวภาพเป็นหนึ่งวิทยาการที่จำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในทุกๆ ด้านเพราะการวัดและวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนี้ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพให้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้งานในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานของประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) มีความจำเป็นต้องสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในประเทศควบคู่ไปกับการสร้างการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยอาคารดังกล่าวเป็นอาคาร 7 ชั้น บนพื้นที่ขนาด 13,000 ตารางเมตร สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการด้านเคมีและชีวภาพ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ห้องปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ก๊าซ และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ชีวภาพ ซึ่งทุกห้องปฏิบัติการจะเป็นแบบ Clean Room นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับการเตรียมวัสดุอ้างอิงโดยเฉพาะตามรูปแบบสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุอ้างอิงให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจวัดและวิเคราะห์ทางเคมี สามารถมาใช้บริการผลิต วัสดุอ้างอิงทางเคมี เพื่อนำไปใช้ในการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป ในด้านการค้าระหว่างประเทศผลการตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำจะเป็นหลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกและทำให้ประเทศคู่ค้ามีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย นอกจากนี้การตรวจวัดที่ถูกต้องยังมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครอง ผู้บริโภคและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในปัจจุบันการตรวจวัดสารตกค้างและสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารและสินค้าเกษตรกรรม มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรกรรมในเวทีการค้าโลก การก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเคมี เพื่อผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองหรือสารอ้างอิงมาตรฐานทางเคมีนี้ จึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสังคมไทยอย่างแท้จริง
      ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ส่วนการพัสดุ   ชั้น 2 อาคารสำนักงานมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เลขที่ 3/4-5 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 23 – 30 เมษายน พ.ศ. 2558 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2577 5100 ต่อ 4121 หรือดูประกาศได้ที่ www.nimt.or.th

ผู้เขียนข่าว/ผู้ประสานงาน นายประสิทธิ์  บุบผาวรรณา /นางสาววัชรีพร  กลิ่นขจร 
เบอร์โทรศัพท์ 02 577 5100 ต่อ 4226 -7 เบอร์แฟกซ์ 02 577 2823 อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน    

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» นายยูกิยะ อมาโนะ ผอ.ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมนายกรัฐมนตรี
» ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท. พร้อมหารือความร่วมมือด้าน วทน.
» รมว.วิทย์ เชื่อนวัตกรรมจะช่วยศก.ไทยเปลี่ยนสู่ยุค 4.0 l 1 สิงหาคม 2559 l Smart sme
» ก.วิทย์ฯ จับมือ ก.ศึกษาฯ ผุดชุดซอฟต์แวร์ ช่วยการเขียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั่วประเทศ
» Business Smart ตอน สิทธิประโยชน์ Start up
» มาตรวิทยาเสียงและการสั่นสะเทือนดัน APMP TCAUV Workshop ขยายองค์ความรู้ รองรับพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่ง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป