กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 3/2558

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 3/2558

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฝ่ายเลขาธิการร่วม) ผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล


    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาระบบนวัตกรรมไทย ตลอดจนกลไกการเชื่อมโยงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศและตลาดภาครัฐเข้ากับการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มผลิตภาพของผู้ประกอบการไทยให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 


ในการประชุมหารือดังกล่าว ได้มีข้อสรุปประเด็น ดังนี้

1.กลไกระบบตลาดทุนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทย

        1.1 การส่งเสริมการใช้กลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Private Equity)                   

ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและกำไรจากการขายหุ้นให้แก่ธุรกิจ Private Equity และนักลงทุนที่ลงทุนในธุรกิจ Private Equityทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ยกเว้นเฉพาะในส่วนที่ลงทุนในธุรกิจฐาน วทน. เท่านั้น

- เร่งรัดกรมสรรพากรให้ยกร่างและนำเสนอ พรฎ. เพื่อการยกเว้นภาษีดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร่งด่วน

          1.2 การส่งเสริมการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์สำหรับธุรกิจเทคโนโลยี

- ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เสนอขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เหลือร้อยละ ๑๕ เป็นเวลา ๕ ปี

- จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณารับรองธุรกิจฐาน วทน. ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีข้างต้น

2. จัดให้มีการ(ร่าง)ข้อเสนอ การพัฒนา “เขดนวัตกรรมพิเศษ (Specialized Innovation Zone : SIZ)

          - ปรับเปลี่ยนให้มีการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้แรงงานน้อยลง เพื่อนำไปสู่การใช้ วทน. มากขึ้น

          - สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บนฐานนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่เป็น High Value Added (HVA)

          - เป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศและพื้นที่ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

      

กลไลการบริหารจัดการ

       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตนวัตกรรมพิเศษ

        - คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการ

        - สำนักงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษ

        ในประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการพัฒนาเขต นวัตกรรมพิเศษและมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำรายละเอียดข้อเสนอการพัฒนาเขตนวัตกรรมพิเศษ รวมทั้งจัดทำ(ร่าง)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตนวัตกรรมพิเศษเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศและคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

3. การร่างข้อเสนอโครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารอาเซียน 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าอาหาร ทั้งในรูปของผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอาหารและสินค้าอาหารแปรรูปเพื่อกา บริโภคในประเทศและการส่งออก อย่างไรก็ตาม ประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารแปรรูปรายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มของการลงทุนในกลุ่มประเทศ ASEAN มากขึ้น เพราะต้องการใช้ประโยชน์จากฐานวัตถุดิบและข้อตกลงการค้าเสรี ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความเสี่ยงในการสูญเสียโอกาสในการแข่งขันและตลาดส่งออก ยิ่งไปกว่านี้ ประเทศไทยไม่สามารถใช้ข้อได้เปรียบในเรื่องของค่าแรงต่ำได้อีกต่อไป เนื่องจากกลุ่มประเทศเปิดใหม่ใน ASEAN มีข้อได้เปรียบด้านค่าแรงงานที่ต่ำกว่าในการผลิตสินค้าอาหารแปรรูประดับปฐมภูมิ

ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการแปรรูปอาหารเชิงพาณิชย์ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นให้สูงเทียบเท่าหรือดีกว่าต่างประเทศ อันจะทำให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ ในการทำให้สินค้าอาหารแปรรูปของไทยมีคุณภาพสูง เพิ่มคุณค่า และคงความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต

 

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมอาหารอาเซียน โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ ร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความพร้อมในเรื่องการให้บริการด้านเทคโนโลยี เครื่องจักรต้นแบบและบุคลากร แก่อุตสาหกรรมอาหารอย่างยาวนานเกือบ ๕๐ ปี เพื่อดำเนินการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในภาคเอกชนให้สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศได้โดยมี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคน วทน. ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สนับสนุนนวัตกรรมและการวิจัยของบริษัทเอกชนในภาคอุตสาหกรรมอาหาร 2. เป็นเขตส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้บริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมอาหารลงทุน และดำเนินการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สำคัญของอาเซียน 3. สนับสนุน SME ให้เข้าถึงบริการเทคโนโลยี (เช่น บริการทดสอบ พัฒนามาตรฐาน พัฒนานวัตกรรม และการให้คำปรึกษา ฯลฯ) ในอัตราต้นทุนที่ต่ำ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลก

     ทั้งนี้ ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการอุทยานนวัตกรรมอาหารอาเซียน และมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand

 

  •  

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป