กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ และพันธมิตร จับมือเชฟรอน เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

กระทรวงวิทย์ฯ และพันธมิตร จับมือเชฟรอน เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

พิมพ์ PDF

 พัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยอย่างยั่งยืน

     ช่วงเช้าวันที่ 3 เมษายน 2558 นายอนัน ปัญญารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ในงานแถลงเปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย “รัฐร่วมเอกชน” โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์  (Math) หรือ STEM ทั้งในระบบการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยงบประมาณรวมกว่า 900 ล้านบาท 
 
 
    ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม ส่งเสริมระบบการเรียนการสอน โดยเฉพาะในสาขา STEM และส่งเสริมการผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) มีภารกิจด้านการวางนโยบายทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบรับต่อทิศทางการพัฒนาของประเทศ การพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ก็ยังมีพันธกิจโดยตรงในการสร้างความตระหนักและการรับรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่สาธารณะ  โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นี้มีเป้าหมายที่สอดรับกับหน่วยงานหลักทั้งสามของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนความร่วมมือรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนำมาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ของประเทศ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรับรู้ในสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการ โดยเชฟรอนกับสวทช.เองได้ทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 ในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้ไปร่วมเข้าค่ายอวกาศระดับนานาชาติ และในปีนี้เราได้ร่วมกันจัดโครงการ “Enjoy Science: Let’s Print the World” ที่เป็นการจัดการประกวดไอเดียผลงาน 3D printing ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เราคาดว่าจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
     นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “การปฏิรูปการศึกษาไทยจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนในห้องเรียนที่ช่วยให้เด็กไทยได้คิดวิเคราะห์เป็น ทั้งนี้ จุดแรกที่ต้องปรับคือครู หากเราสามารถทำให้ครูเรียนรู้แนวคิดหลักให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และปรับวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้คิดเป็น สื่อสารเป็น แก้ปํญหาได้ มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบ และมีแรงบันดาลใจในการเรียนเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพได้ โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ถือว่าเป็นโครงการที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานของ ทั้ง สพฐ.และสอศ. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้าน STEM ให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง สพฐ.และ สอศ.กว่า 660 แห่งที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ การเชื่อมโยงพันธกิจด้านการผลิตครูและพัฒนาครูประจำการกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นจะช่วยพัฒนาให้การศึกษาไทยเกิดความยั่งยืนไม่สิ้นสุด”  
     นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เผยว่า “เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่มีส่วนสำคัญในการบุกเบิกและพัฒนาอุตสาหกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เราตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดรับกับการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตัลอย่างเต็มรูปแบบ จึงเป็นที่มาของโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่มุ่งยกระดับการเรียนการสอนด้าน STEM ตลอดทั้งระบบ ด้วยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคสังคมและภาคการศึกษาต่างๆ โดยในด้านการศึกษาสายสามัญ เราเริ่มจากการพัฒนาผู้สอนและหลักสูตรในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมต้นให้มีทักษะการสอนแบบตั้งคำถามและการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนเห็นว่าวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกและใกล้ตัว และเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ ตั้งคำถาม และกล้าแสดงออก นอกจากนั้นโครงการฯ จะยังดำเนินงานอย่างเข้มข้นในการเรียนการสอนสายอาชีพควบคู่ไปด้วย เพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศในระยะยาวในอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ด้วยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันและสานความร่วมมือแบบ รัฐร่วมเอกชน เพื่อให้เยาวชนและครูผู้สอนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงที่ตรงกับสายงานที่ภาคเอกชนต้องการ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการว่างงาน เพิ่มรายได้ และในขณะเดียวกันก็ลดการขาดแคลนแรงงานฝีมือในภาคอุตสาหกรรมอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นเราจะยังมีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่จะช่วยเสริมความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดค่าย การประกวด การประชุมสัมนา หรือการจัดงานมหกรรม” 
      หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “นโยบายการพัฒนาแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเรื่องลำดับต้นๆ ที่เราให้ความสนใจ ปัจจุบัน ขีดความสามารถของแรงงานในด้านนี้ยังมีจำกัด จึงมีผลต่อการพัฒนาของทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้น เราจึงต้องเร่งดำเนินการ โดยเริ่มจากการพัฒนาคนซึ่งเราก็ต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนามาตรฐานสมรรถนะกำลังคนให้มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ช่วยยกระดับทักษะฝีมือของกำลังคนให้ตอบรับต่อความต้องการของภาคอุตสกรรมในการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน และ เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีเมื่อมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยสานต่อความริเริ่มของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อมาผนึกความร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาให้เป็นกำลังคนที่เป็นตัวป้อนที่มีคุณภาพสู่สถานประกอบการ ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยินดีเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนการสร้างความร่วมมือรัฐและเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
      นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า “แม้ว่าตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้พัฒนาและมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว แต่ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ เราควรทำให้เด็กสนใจจนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ยังเล็ก เมื่อเด็กมีพื้นฐานและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ก็จะสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาด้านนวัตกรรมของไทยก้าวหน้าอย่างมั่นคง สถาบันคีนันแห่งเอเซียเองได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเชฟรอนมาตั้งแต่ปี 2556 ในโครงการ Chevron – INCREASE โดยในโครงการนี้ เราจะนำหลักสูตรและรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-based) ผนวกกับการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาจากโจทย์ในสถานการณ์จริงมาจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เราได้นำประสบการณ์จากโครงการ Chevron-INCREASE และจากที่คีนันสั่งสมบทเรียนและองค์ความรู้ไว้กว่า 10 ปี มาปรับปรุงและพัฒนาเข้ากับโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยเน้นเรื่องการสร้างความยั่งยืนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค เราคาดว่าเมื่อโครงการนี้สำเร็จออกมาเป็นรูปธรรมจะช่วยยกระดับการศึกษา STEM ในประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมกำลังคนให้พร้อมรับกับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน”
     ภายใต้ความร่วมมือของเชฟรอนประเทศไทย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด  เพื่ออนาคต”   จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมการเรียนรู้พร้อมกับยกระดับการศึกษาในวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียนและกับองค์การทางการศึกษา รวมถึงสถานประกอบการที่นักเรียนเหล่านี้จะเข้าไปทำงาน โดยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในการติด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และมีความชำนาญในสาขาอาชีพที่ตรงกับความต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้เรามีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
 
 
 
     

      ทั้งนี้ ภายในวันเดียวกันช่วงบ่าย ดร.พิเชฐฯ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ Chevron’s Thailand Partnership Initiative ณ โรงแรมเซนต์รีจีส ถ.ราชดำริ (รายละเอียดข้อมูลโครงการดังกล่าว) พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดตัวโครงการฯ โดยได้กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายในการดำเนินงาน 5 ด้านดังนี้
          1. การพัฒนากำลังคน/สร้างความตระหนัก  การเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน วทน. ที่ยังขาดแคลน ในการปฏิรูประบบการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคต ยกระดับให้เป็นโครงการระดับชาติ และมีการกระจายโอกาสให้ทั่วถึงทั้งประเทศ โดยอาศัยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่หันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นโดยการสร้างความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็กที่เลือกเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน 
         2. Talent Mobility เป็นกลไกสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย เมื่อเอกชนเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้น จะเกิดความต้องการบุคลากรด้าน วทน. มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน บุคลากรเหล่านี้กระจายตัวอยู่ในภาครัฐและภาคอุดมศึกษาถึง 83 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ส่วนของภาคเอกชนมีบุคลากรดังกล่าวเพียง 17 เปอร์เซ็นต์ นโยบาย Talent Mobility จะทำให้เกิดการดึงศักยภาพของนักวิจัยไทยที่กระจุกตัวอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐจำนวนมากมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ก่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน
            3. มาตรการเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการเพิ่มมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 200% เป็น 300% ซึ่งมาตรการดังกล่าว มีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนนโยบายด้านการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนาของประเทศโดยรวม ให้ได้ 1% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และเพิ่มสัดส่วนการวิจัยและพัฒนาของเอกชนเป็น 70% ต่อ 30% ที่ส่งผลให้ภาคเอกชนเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งที่เป็นเอกชนรายใหญ่และบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ SMEs ของไทย ที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของภาคเอกชน
         4. การนำงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการส่งออก ส่งเสริม SMEs โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ ให้เข้าถึง วทน. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น รองรับความต้องการในการใช้บริการที่จะมีเพิ่มมากขึ้นใน อนาคต และสร้างความมั่นใจให้กับภาคเอกชน ในการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้
      5. การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้าน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ด้วย One-stop Service ด้านการวัดและวิเคราะห์ มาตรฐานและคุณภาพ การบริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสังคมสีเขียว เทคโนโลยีสีเขียว การลดกำแพงทางการค้า การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไทยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ : 
ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
ดารินทร์ นพคุณ  / นิดา ภู่วนิชย์ / สรัณศรี ประวัติพัฒนากูล
โทร 0-2545-6930, 0-2545-5848, 0-2545-6876
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน / อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

ผู้ประสานงาน  : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร: 02 333 3727-32  โทรสาร: 02 333 3834 
อีเมลล์:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  
เฟสบุ๊ค: sciencethailand  
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป