กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform

5 พันธมิตรผนึกกำลัง สร้าง Digital Economy Platform

พิมพ์ PDF

 
 
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่บน ASEAN Economic Corridors
 
     เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการขับเคลื่อน “นวัตกรรมเชิงพื้นที่บนระเบียงเศรษฐกิจอาเซียน” (Innovative Mapping on ASEAN Economic Corridor) ณ ห้องกมลทิพย์ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล
 
     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเริ่มต้นในปลายปีนี้ ทำให้รัฐบาลให้ความสำคัญด้านนโยบายอาเซียนและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเหมาะสมและมีผลเป็นรูปธรรม  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนเร่งปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยที่ทิศทางการพัฒนาประเทศขณะนี้มุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) บนฐาน“นวัตกรรม” (Innovation Based) มาเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงใน 4 มิติเป้าหมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อรุกสู่ ASEAN EconomicCommunity (AEC)
 
     ดร.พิเชฐ กล่าวอีกว่า 5 หน่วยงานพันธมิตรของรัฐประกอบด้วย 1.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2.องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ 4.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ5.จังหวัดระยอง จึงได้ร่วมคิด ร่วมทำงาน โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมาร่วมกัน กำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุก 5 C โดยบูรณาการ DigitalTechnology 5 S ได้แก่ GIS (GeospatialInformation System), GNSS (Global Navigation Satellite System) RS (RemoteSensing) SIS (Strategic Information System) และ DS (Decision System) เพื่อสร้าง DigitalEconomy Platform ใช้ในการค้นหา บริหารจัดการ และพัฒนาพื้นที่บน Economic Corridorsที่เหมาะสมกับการจัดตั้งเมืองในอนาคต (Cities of Future) ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ โดยคำนึงถึง Value Chain ตามเงื่อนไขตามปัจจัยที่ประเทศต้องการ ซึ่งถือเป็น Synergy ที่มีพลังก่อให้เกิดการขับเคลื่อนในวงกว้าง โดยเน้นการใช้ยุทธศาสตร์ 5 C คือ Cluster (การรวมกลุ่ม) Connectivity (การเชื่อมโยง) Capability(การใช้ความสามารถ) Co - Creator (การสร้างพันธมิตร) และ Community (การพัฒนาประชาคม)
 
     รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวเสริมว่า จากแนวคิดที่ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ จะทำให้การผนึกกำลังของหน่วยงานทั้ง 5 หน่วยงาน บรรลุเป้าหมายใน 4 มิติดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การจัดทำ Innovative Mappingon ASEAN Economic Corridors บน Digital Platform อาทิ การสร้าง Platform การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism City) การส่งเสริมและจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ (Industry city) และการรังสรรค์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-141-4504 / 02-141-4506
 

ผู้ประสานงาน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail :    pr@most.go.th

 

Facebook : sciencethailand

 

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป