กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เอาใจ SMEs จัดงานจับคู่ร่วมมือนักวิจัยภาครัฐ Talent Mobility Fair 2015

กระทรวงวิทย์ฯ เอาใจ SMEs จัดงานจับคู่ร่วมมือนักวิจัยภาครัฐ Talent Mobility Fair 2015

พิมพ์ PDF

 

        “ดร.พิเชฐ” เดินหน้าตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทั่วทุกภูมิภาครวบรวมฐานข้อมูลนักวิจัยภาครัฐมากที่สุดในประเทศกว่า 30,000 คน จัดงานใหญ่ เชิญ SMEs จับคู่ความร่วมมือกับนักวิจัยภาครัฐ และมหาวิทยาลัยต่อยอดผลงานจากหิ้งสู่ห้าง พร้อมโชว์โครงการที่ประสบความสำเร็จจากการจับคู่ความร่วมมือและโครงการที่มาจากการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหากว่า 20 โครงการ เช่น ระบบฟาร์มอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดไหมสีเหลือง และมังคุด ภายในงาน Talent Mobility Fair 201525 มีนาคม 2558 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Talent Mobility Fair 2015 โดยมีผู้แทนจากภาคเอกชนทั้งจากบริษัทใหญ่และเอสเอ็มอี เข้าร่วมเสวนา นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการบทเรียนและความสำเร็จ รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยภาครัฐกับภาคเอกชน พร้อมเปิดตัวศูนย์อำนวยความสะดวกในการจับคู่ความร่วมมือ TM Clearing House ทุกภูมิภาค รวมข้อมูลนักวิจัยภาครัฐกว่า 30,000 คน 


ดร.พิเชฐ กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการปลดล็อกให้นักวิจัยและนักเรียนทุนมาทำงานในภาคเอกชนแบบเต็มเวลาโดยสามารถนับอายุงานและการใช้ทุนได้ อีกทั้งยังสามารถนำผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์การตกลงจากต้นสังกัด นั้น กระทรวงวิทย์ฯ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย Talent Mobility โดยมอบหมายให้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำร่องจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกTalent Mobility หรือ Talent Mobility Clearing House เพื่อจับคู่ความร่วมมือนักวิจัยภาครัฐกับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยภาครัฐกว่า 30,000คน ซึ่งมากที่สุดในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ SMEs ในการจับคู่ความร่วมมือกับนักวิจัยภาครัฐสาขาต่างๆได้ ปัจจุบัน สวทน. ได้ขยาย TM Clearing House ไป ในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ครอบคลุมไปทุกภูมิภาค ได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเตรียมเพิ่มจำนวนหน่วยงานพันธมิตรไปสู่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสิ้น 12 แห่งภายในปีนี้ 

ดร.พิเชฐ กล่าวต่อว่า จากโครงการนำร่องที่ สวทน.ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เห็นได้จากจำนวนนักวิจัยภาครัฐที่เคลื่อนย้ายไปในสถานประกอบการเกือบ100 คน ที่เข้าไปจับคู่ความร่วมมือใน 4 บริษัทขนาดใหญ่ และอีก 28 SMEs และยังมีบริษัทที่ให้ความสนใจในโครงการ Talent Mobility ที่ยังอยู่ในระหว่างการจับคู่ความร่วมมืออีกเกือบ 150 โครงการ โดยมีสถานประกอบการภาคเอกชนที่ได้เข้าโครงการจับคู่ความร่วมมือ Talent Mobility และโครงการที่มาจากการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิต การบริการ และการตลาด ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก อาทิ 
โครงการจัดการฟาร์มไขไก่มาตรฐาน โดยบริษัท สยามภาคินฟาร์ม จำกัดที่ได้จับคู่ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการส่งนักวิจัย และนักศึกษา เข้าไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบออนไลน์ในการควบคุมดูแลสุขภาพสัตว์ การจัดการควบคุมการใช้ยารักษาโรคภายในฟาร์มซึ่งจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณยาตกค้างและการดื้อยา การประมวลผลจัดทำรายงานการซื้อขาย ตารางการปฏิบัติงาน ข้อมูลรายรับ รายจ่าย ได้อีกด้วย ระบบดังกล่าวยังสามารถรองรับการทำงานในโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท้ปเล็ต ซึ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากต่อเจ้าของฟาร์มสัตวแพทย์ และการจัดการบัญชี เป็นต้นและในอนาคตงานวิจัยนี้กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบฟาร์มอัจฉริยะอีกด้วย
อีกหนึ่งตัวอย่างของการจับคู่นักวิจัยภาครัฐเข้าไปช่วยแก้ปัญหาในภาคการเกษตร คือโครงการ พัฒนาระบบและอุปกรณ์ตรวจวัดและความคุมสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ ในการตรวจวัดค่าความชื้น และอุณหภูมิในดิน ของบริษัท เอพซิลอน โซลูชั่นแอนคอนซัลแทนท์ จำกัด ซึ่งได้เข้าโครงการจับคู่ความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำนักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำระบบต้นแบบการวัดและควบคุมฟาร์มอัตโนมัติ เข้าไปแก้ปัญหาด้านทางการเกษตรและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารทรัพยากรน้ำแก่เกษตรกร
การนำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการรับคู่ความร่วมมือ Talent Mobility อีกหนึ่งงานคือ การพัฒนาสารสกัดจากรังไหมหม่อนสีเหลือง โดยบริษัท เพียรกุศล จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการวิจัยและพัฒนานำโปรตีนจากรังไหมซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่นภาคเหนือ มาศึกษาหาประโยชน์และพบว่าโปรตีนจากรังไหมสามารถมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ได้เป็นอย่างดี จึงมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านเวชสำอาง เช่นน้ำยาบ้วนปาก หรือ ครีมบำรุงผิวที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ เป็นต้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นภาคใต้จากมังคุด จากความร่วมมือของบริษัทเอเชีย แปซิฟิก ควอลิตี้ เทรด และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการศึกษาประโยชน์จากน้ำหมักจากมังคุดสุกซึ่งสารสำคัญจากเปลือกมังคุดมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ การลดผลกระทบจากการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด การลดปัจจัยเสี่ยงจากโรคเบาหวานและหลอดเลือดหัวใจ งานวิจัยที่ได้จะสามารถต่อยอดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าจากมังคุดออกสู่ตลาดในและต่างประเทศได้  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยด้านไอทีจากโครงการ Talent Mobility ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดอีกหนึ่งโครงการคือ การใช้สื่อ 3 มิติ หรือ Augment Reality (AR)ในการพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้า เป็นความร่วมมือจับคู่โครงการของ บริษัท อี.พี.เดคอร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งร่วมมือกันจัดทำระบบการนำเสนอสินค้าแบบ3มิติหรือ AR สำหรับลูกค้าในการเลือกซื้ออุปกรณ์ผ้าม่าน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เวลา 8.30 – 17.00 น.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทน.ได้จัดงาน Talent Mobility Fair 2015 เพื่อเป็นการเดินหน้าการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SMEs ภายในงานมีการจัดศูนย์อำนวยความสะดวกTalent Mobility หรือTM Clearing House ทุกภูมิภาค เพื่อให้สถานประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ในการขอรับการจับคู่ความร่วมมือรับคำแนะนำจากนักวิจัยด้าน วทน. จากศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility พร้อมทั้งชมผลงานจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการจับคู่ความร่วมมือ และโครงการที่มาจากการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาที่เข้ามาจัดแสดงภายในงานกว่า 20 โครงการ สำหรับผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสมาร่วมงานในครั้งนี้สามารถเข้าร่วมโครงการ   ได้ที่ www.talentmobility.or.th  หรือ ศูนย์อำนวยความสะดวกตามภาคต่างๆ  ดังนี้
ภาคเหนือ  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เบอร์โทร 053-942088 ต่อ310  แฟกซ์ 053-942088 ต่อ 413
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานของศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น 40002  อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  โทรศัพท์/โทรสาร: 043202697
ภาคใต้  อุทยานวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ชั้น 12  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  อาคาร 1, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา   90110
อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  เบอร์โทรศัพท์: 074 - 289333    โทรสาร   :  074 – 289339
ภาคกลาง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารสัมมนา ชั้น 4
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140  อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์ 02-4709299 โทรสาร 02-4709298
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  ชั้น 14       อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ  อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
โทรศัพท์ 02-160-5432 ต่อ 222 โทรสาร 02-160-5439
ขอข้อมูลเพิ่มเติมแผนกประชาสัมพันธ์: นางสาวรติมา เอื้อธรรมาภิมุข,นางสาวมนต์ศิริ  ธรมธัช
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โทร: 662 160 5432-37 Website: www.sti.or.th
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป