กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. โดย GISTDA เจ้าภาพประชุมวิชาการ 1stSirindhorn Conference on GeoInformatics

วท. โดย GISTDA เจ้าภาพประชุมวิชาการ 1stSirindhorn Conference on GeoInformatics

พิมพ์ PDF

 

     ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีความร่วมมือว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย โดยได้รับพระราชทาน  ชื่ออาคารว่า “อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร” (สภ.)  หรือ “Sirindhorn Center for Geo-Informatics” (SCGI) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 นั้น

 

 

      ในการนี้ เพื่อเป็นเปิดตัวการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของศูนย์ ดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้จัดประชุมวิชาการ 1st Sirindhorn Conference on GeoInformatics วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ณ ห้อง Auditorium  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในสาขาดังกล่าวให้กว้างขวาง อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0-2561-4504-5 ต่อ 431 หรือ 432

ข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่ายภาพโดย : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  pr@most.go.th
Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป