กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น

มหาดไทย ผนึก ก.วิทย์ฯ แถลงข่าวความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น

พิมพ์ PDF

     19 มีนาคม 2558 (ช่วงบ่าย) หลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อน วทน.ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกระทรวงมหาดไทยแล้ว ทั้ง 2 กระทรวงได้ร่วมแถลงข่าว โดยมีรองนายกรัฐมนตรี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ให้เกียรติเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้  

     พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทและภารกิจช่วยเหลือประชาชนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ในด้านการอำนวยความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาอาชีพและฐานะความเป็นอยู่และเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการบริหารจัดการในส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันผู้ทำอาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ชาวเกษตรกรสามรถสร้างวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ แต่ยังขาดการทำตลาด ยังขาดความรู้ที่จะสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินงาน “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยกระทรวงวิทย์ฯ จะนำเทคโนโลยี งานวิจัยมาเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบที่กระทรวงมหาดไทยมีในพื้นที่ชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยคาดหวังว่าผลจากการร่วมมือกันจะช่วยต่อยอดให้ภาคการเกษตร สร้างคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

      ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ มิใช่เพียงแต่พัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาสินค้า OTOP แต่ยังได้พัฒนาสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมสาธารณสุข รวมไปถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละจังหวัดแก่ประชาชนด้วย ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและมีบทบาทต่อการดำรงชีวิตสูง ทั้งยังมีสัญญาณตอบรับที่ดีด้านการพัฒนาประเทศจากคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจและอยากทำเกษตรกรรม เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถสร้างผลกำไร รายได้ จากการทำตลาดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ E-Commerce ได้ ทั้งนี้ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ภายหลังจากมีการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกว่า 8 จังหวัด ที่กระทรวงวิทย์ฯ ได้จัดขึ้น นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงานราชการ เช่น ศาลากลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปจนถึงเทศบาล ได้เข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูงด้าน วทน. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60% ของโครงการ จะนำความรู้ของโครงการที่เขียนขึ้นระหว่างอบรมกลับไปทำงานจริงที่ต้นสังกัด เพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

     ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กระทรวงมหาดไทย จึงได้ตกลงร่วมมือกันดำเนินงาน การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดด้วย วทน. เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยจะทำหน้าที่สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในงานด้าน วทน. ของจังหวัดร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้เกิดประโยชน์กับประชาชน รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติเพื่อรองรับความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

 


ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นายรัฐพล หงสไกร และ นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป