กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

พิมพ์ PDF

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรบ้านวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทยผู้มีใจรักการคิดค้น ค้นคว้า และสร้างสรรค์ประดิษฐกรรม
 
       ในปี พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร  เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ได้รับการพัฒนาตามความสนใจและถนัดเพื่อเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจฐานความรู้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

      ค่ายวิทยาศาสตร์ถาวร จะมีกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ตลอดปี กิจกรรมจะเน้นความคิดสร้างสรรค์และตอบสนองความหลากหลายในกระบวนการเรียนรู้ เด็กมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมที่สนใจและถนัด ตลอดจนได้ปฏิบัติจริงและทำงานตามศักยภาพสูงสุดของตนเอง

      กิจกรรมที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2548 โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง   อาทิ ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ค่ายวิทยาศาสตร์การบิน ค่ายนักสืบนิติวิทยาศาสตร์ ค่ายประดิษฐ์หุ่นยนต์จากวัสดุุเหลือใช้  ค่ายวิทยาศาสตร์กับอาหาร  ค่ายบรรพชีวิน  ค่ายนาโนโซลาร์เซลล์  ค่ายนักวิทยาศาสตร์ตาบอดรุ่นเยาว์ และค่ายนักประดิษฐ์ไม้หัวใจสร้างสรรค์

      ก้าวย่างต่อไปในการส่งเสริมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์    ทางโครงการจะรวมพลังกับเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์และกลุ่มคนทำงานด้านพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการที่เข้มข้น ลึกซึ้งและถ่องแท้ ที่จะก่อเกิดกระบวนการคิด ระดับสูง สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่มีความสำคัญกับเทคโนโลยีในอนาคต ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค์ที่จะก่อเกิดนวัตกรรมใหม่

111  อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย   

ถ.พหลโยธิน  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  10210

โทรศัพท์ : (662) 564 7000     

แฟกซ์ : (662) 564 7004    

เว็บไซต์ : http://www.nstda.or.th/ssh

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป