กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัด 2 งานใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงวิทย์ฯ โดย สวทช. จัด 2 งานใหญ่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิมพ์ PDF

      วันนี้ 17 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าว งาน 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศนื และการประชุมวิขาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NAC 2015)  ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ห้องโถง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกำหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 (NSTDA Annual Conference: NAC 2015) วันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ จึงทรงให้การอุปถัมภ์และส่งเสริมกิจกรรมผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539  จนมาถึงปัขขุบันเป็นเวลาเกือบ 20 โครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกาและเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถใช้ไอทีเพื่อช่วยแก้ปัญหาของตนเองได้ดีขึ้น ที่สำคัญคือสามารถใช้ประโยชน์จากไอทีในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ในการทำงานหาเลี้ยงชีพ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้ไม่ได้จบการศึกษาภาคบังคับ หรือแม้ไม่ได้จบการศึกาขึ้รต่ำ เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่มีความสามารถตามพื้นฐานศักยภาพที่มีอยู่ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าว มี สวทช. เป็นฝ่ายเลขานุการ จึงเป็นที่มาของการจัด 2 งานใหญ่เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 นี้ ได้แก่

  1.งานสัมมนาและนิทรรศการ "60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์" - เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการศึกษา และการเพิ่มโอกาสการทำงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 4 กลุ่มหลัก คือ เด็กนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล ผู้พิการ เด็กป่วยในโรงพยาบาล และผู้ต้องขัง ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป 

  2. งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2558 – ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ โดยในปีนี้มุ่งเน้น การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ เพื่อการขับเคลื่อนประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการผลิตและบริการ

   ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพ และศักยภาพของเด็กไทยในชนบท เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ และเพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระองค์ 

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ร่วมมือกับสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

  จวบจนวันนี้เป็นเวลากว่า 19 ปีของการดำเนินโครงการที่ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตลอดจนผู้พิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในโอกาสทางการศึกษาและการอาชีพมากขึ้น และเนื่องในโอกาสปีมหามงคลนี้ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินและความสำเร็จของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ งานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ไอทีเพื่อการศึกษา ไอทีเพื่อผู้พิการ ไอทีเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลายรูปแบบในโครงการพัฒนา เพื่อนำความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ประชาชนชาวไทย 

           ภายในงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์ ประกอบด้วย

  เสวนาพิเศษเรื่อง “แนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส”

  งานเสวนา อาทิ ทำไมต้องไปวิจัยที่ขั้วโลก แกะรอยอนุภาค คนกับไก่สอนอะไรให้เรา วิทยาศาสตร์ก้าวไกลร่วมวิจัยไทย-จีน ชุดกิจกรรมเรียนรู้ “รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ”... เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ แบบฝึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงและพูดภาษาไทยไม่ชัด ห้องแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, การใช้เครื่องมือแห่งการเรียนรู้ (ไอซีที) เพื่อพัฒนาทักษะการคิด, โครงงานคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร STEM ค่ายการเรียนรู้สำหรับเด็กออทิสติก เป็นต้น

- การแสดงนิทรรศการที่แสดงผลการดำเนินงานและความสำเร็จของโครงการไอทีตามพระราชดำริฯ ประกอบด้วย 6 โซนหลักๆ ได้แก่ โซนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โซนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โซนการพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในชนบท โซนการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้พิการ โซนการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมนันทนาการแก่เด็กป่วยในโรงพยาบาล และโซนการพัฒนาศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ

   ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า การจัดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘ (NSTDA Annual Conference2015: NAC2015) นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ปวงไทย ด้วยน้ำพระทัยองค์สิรินธร” โดยภายในงานประกอบด้วย

> - การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาทิ สิรินธรผีเสื้อกลางคืน ผีเสื้อสกุลใหม่ของโลก 4 ชนิดที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ม่วงสิมิลัน ตะขาบชนิดใหม่ของโลก ค้นพบที่โครงการพระราชดำริฯ ณ หมู่เกาะสิมิลัน และหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์พื้นเมืองหายาก เป็นต้น การแสดงผลงานวิจัยจาก 4 ศูนย์แห่งชาติที่อยู่ภายใต้ สวทช. และผลงานที่ สวทช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของงานวิจัยและพัฒนาในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ อี-เซนส์ (E-SenSS) เครื่องวัดรสชาติอาหารไทย / “ซีต้า-เทคโนโลยี” นวัตกรรมสารดูดจับชีวพิษเชื้อราปนเปื้อนในวัตถุดิบอาหารสัตว์ / blueAmp: ชุดตรวจโรคสเตรปโตคอคโคซิสในปลานิลและทับทิม แบบง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ /ความหลากหลายทางชีวภาพกับการพัฒนาหัวเชื้อเห็ด การเพาะเลี้ยงเห็ดโดยชุมชน โภชนาการและสาธิตการแปรรูปและเมนูอาหารจากเห็ดป่ากินได้ (เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดระโงก) และสาหร่ายใบมะกรูดลดโลกร้อน เป็นต้น โดยในปีนี้มี Hi-Light ที่เป็นโซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือกับพันธมิตรที่จะมาในกลุ่มของ Food Innovation Network ที่จะมาแสดงนวัตกรรมทางด้านอาหาร เช่น Bac-in-a-Box®technology, Probiotic Supplement Researchเป็นเทคโนโลยีห่อหุ้ม probiotic bacteria ในแคปซูลที่สามารถปกป้องจากกรดในระหว่างการย่อยอาหารและแตกตัวในลำไส้เพื่อให้ร่างกายเกิดสมดุล และออมสินเป็นวัคซีนพืชจากธรรมชาติที่เหนี่ยวนำให้พืชต้านทานต่ออากาศ โรคและแมลงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้กระบวนการนำส่งสารที่เฉพาะเจาะจง ลดการใช้ยาฆ่าแมลง สารเคมี ปฏิชีวนะ ทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ย 40% ลดรายจ่าย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และDECC คือ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม หน่วยงานบริการด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม สวทช. เป็นศูนย์ฯ ที่ช่วยภาคเอกชนพัฒนาสินค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ทั้งสินค้าเชิงนวัตกรรมและลดต้นทุนการผลิต

      การเสวนาพิเศษ ประชุมสัมมนาวิชาการ – อัพเดทความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ เพื่อการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาทิ การเสวนาพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการปรับตัวภาคการเกษตร" "การปฏิรูปภาคเกษตรไทย กับ วทน. เพื่อการปฏิรูปภาคการเกษตร" "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน” และการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย

        การจัดงาน S&T Job Fair มหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีนี้ได้รับการตอบรับจากบริษัทเอกชนชั้นนำและหน่วยงานภาครัฐที่จะเปิดบูธรับสมัครงานรวมกว่า 90 ราย อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

        กิจกรรม NSTDA Open House เพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจได้เข้าชมห้องปฎิบัติการวิจัยและห้องปฎิบัติการทดสอบของ สวทช. ที่พร้อมรับโจทย์และช่วยแก้ปัญหาให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

         การจัดงานเทิดพระเกียรติของ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง 2 งานนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ www.nstda.or.th/nac2015 หรือ อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทร 0 2564 8000 (ในวันและเวลาราชการ) 

      ทั้งนี้ ดร.พิเชฐ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ให้แก่สังคมมากขึ้น ดังนั้น การจัดในครั้งจะทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนที่สำคัญว่า บัดนี้ เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามเศรษฐกิจและก้าวข้ามระบบสังคมที่มีความอ่อนแอไปสู่ความเข้มแข็งขึ้นโดยใช้นวัตกรรมของคนไทย

 

ที่มาข้อมูล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นายรัฐพลล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

 

อีเมลล์ :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป