กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พิเชฐฯ เยือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้าน วทน. ประจำปี พ.ศ.2558

พิเชฐฯ เยือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้าน วทน. ประจำปี พ.ศ.2558

พิมพ์ PDF

พิเชฐฯ เยือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีปิดหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฯ ทั้ง 30 ท่าน โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.เมธี พยอมยงค์สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 30 ท่าน ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ห้องนันทา 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่


    ดร.พิเชฐฯ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านไม่ว่าจะมาจากภายนอกประเทศหรือภายในประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาค การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังกล่าวย่อมส่งผลให้ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก โดยนวัตกรรมเขียวเป็นแนวทางหนึ่งผ่านการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ ที่ยั่งยืน ส่งผลดีทั้งต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ เราจึงต้องช่วยกันหาวิธีในการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในทุกมิติของการพัฒนาหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบาย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน” ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน นับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงแนวคิดในมุมกว้างและบูรณาการ รวมถึงได้เข้าใจถึงวิธีการในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และสังคมโดยรวม ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
     ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการ สวทน. เปิดเผยว่า การจัดหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดทำนโยบายและแผนของหน่วยงานในภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนน่าน พะเยา แพร่ และแม่ฮ่องสอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมิติต่างๆทั้งจากการรับฟังบรรยายโดยวิทยากร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมการดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบบูรณาการ ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


     นายนาวิน สินธสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ทีมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน  เอื้อประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งสินค้า การเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และพื้นทีต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เอื้ออานวยต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันนอกจากพื้นทีภาคเหนือตอนบนจะมีปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตามที่ได้กล่าวมาแล้วพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีปัญหาและอปสรรค์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เบาบางลง ดังเช่น ปัญหาหมอกควัน ปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดทำให้ราคาตกต่ำ ปัญหาด้านเกษตรกรรมที่เป็นเกษตรแบบดั้งเดิมที่มีต้นทุนการผลิตสูง และเทคโนโลยีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่ล้าสมัย เป็นต้น นับเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้เห็นโอกาสของการพัฒนาพื้นที่ด้วย วทน.  และได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนซึ่งจะทำให้บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกถึงความสำคัญของการพัฒนาหน่วยงานและพื้นที่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุคลากรเหล่านี้จะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้มาพัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและโครงสร้างประชากรที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ต่อไป 


     ตลอดระยะเวลาการอบรมในหลักสูตรฯ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและแผนจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและเอกชน ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้าน วทน. ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาประเทศ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และ 2 อีกจำนวน 4 โครงการรวมทั้งสิ้น 34 โครงการ คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น 883 ล้านบาท โดยคาดว่าจะเกิดผลกระทบในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือมูลค่าประมาณ 4,896 ล้านบาท รวมไปถึงการสร้างประโยชน์ทางสังคมและชุมชน ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. ให้กับเกษตรกรและชุมชน การลดปัญหาขยะและมลพิษทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพและโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน เป็นต้น

 


     จากการฝึกอบรมในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ตระหนักและรับทราบถึงแผน วทน. แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2546) และที่สำคัญคือได้ริเริ่มการนำเอา วทน. ประยุกต์ใช้กับแผนของหน่วยงาน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้สร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการดังกล่าวในระยะต่อไป ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยังบุคลากรในหน่วยงานและวางแผนปรับประยุกต์ใช้งานด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

แหล่งที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ประสานข้อมูลและข่าวโดย  :  นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
ภาพข่าวและวีดิโอโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง, นายรัฐพล หงสไกร
ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป