กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 รางวัล พร้อมเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท

วท. เชิดชูเกียรตินักประดิษฐ์คิดค้นไทยประจำปี 2557 ประกาศผล 7 รางวัล พร้อมเงินรางวัลกว่า 6 แสนบาท

พิมพ์ PDF

     วันนีี้ (12 มีนาคม 2558) เวลา 14.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557 พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นฝีมือคนไทยที่จะพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงธนาคารกรุงเทพ คือ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการ  ดร.รุ่งเรือง อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา และนายอภิชาต รมยะรูป กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

    ดร.พิเชฐ  กล่าวว่า  หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือการส่งเสริมการพัฒนากำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ให้มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างนวัตกรรม สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเรื่อง เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตรโดยมีการมอบรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติจำนวน 7 รางวัล เป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรไทยที่ได้ทุ่มเทศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย  

      นายวีระพงษ์ กล่าวว่า ในโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 20 ของการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ

          1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภูมิปัญญาของนักประดิษฐ์ไทย ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

          2.เพื่อเปิดโอกาสในการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นให้เกิการพัฒนา ไปสู่เชิงพาณิชย์ และก้าวหน้าทันสถานการณ์โลกยุตปัจจุบัน

          3.เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการผลักดันและสนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์โดยฝีมือคนไทยอันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการผลิตในเชิงพาณิชย์

          การดำเนิน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์ฯ และคณะกรรมตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ โดยได้รับเกียยรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหายสาขาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

 

 

      สำหรับปี 2557 มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 57 ชิ้นงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 7 รางวัล ซึ่งผลการประกวดในปีนี้ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 แต่คณะกรรมการตัดสินให้มีรางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 150,000 บาท คือ อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของตะกอทอผ้าผลงานของนางศิริลักษณ์            วงศ์เกษม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติผลงานของนายสาทิป รัตนภาสกร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล 100,000 บาท คือ เครื่องผ่าถั่วปากอ้าผลงานของนายมานพ แย้มแฟง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรางวัลเชิดชูเกียรติ จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ได้แก่ 1. โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรันผลงานของนายอรรถพร สุบุญสันต์ จ.พระนครศรีอยุธยา 2. เครื่องตีเชื้อเห็ดในครัวเรือน” ผลงานของนายสมศักดิ์ ป่าวรรณ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 3. "เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ." ผลงานของนายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ 4. เครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ต้นกล้าผลงานของบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่ายภาพและวีดิโอ : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์

ประสานงานได้ที่ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

อีเมลล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป