กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปส.ระดมทีมนักประชาสัมพันธ์ทั่วภูมิภาค ผุดแนวทางด้านการสื่อสารและปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ปส.ระดมทีมนักประชาสัมพันธ์ทั่วภูมิภาค ผุดแนวทางด้านการสื่อสารและปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พิมพ์ PDF

 

     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนและแนวทางการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ให้กับนักประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หวังสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมถึงหาแนวทางการสื่อสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวเคลียร์และรังสี
 
     นายกิตติศักดิ์  ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า การนำพลังงานปรมาณูมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของประเทศ นอกจากจะต้องคำนึงและปฏิบัติตามระเบียบ มาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดแล้ว มาตรการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจรวมถึงสามารถปฏิบัติตนต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี นับว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 
 
     ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล การใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูแห่งเดียวภายในประเทศ จึงได้จัด  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนและแนวทางการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค ทั้งภาคกลางและภาคตะวันออกและผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ได้เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนและแนวทางการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อให้ ปส. ได้นำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในอนาคตต่อไป
 
     รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า การประชุมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูแก่ผู้เข้าร่วมประชุมแล้ว วัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ ปส. ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้นำความรู้ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
 
ทั้งนี้ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มเผยแพร่พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทร. ๐๒ ๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๒๓, ๑๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป