กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สวทช. ผนึก บสย. ส่งเสริม SMEs กลุ่มนวัตกรรม หนุนใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน

สวทช. ผนึก บสย. ส่งเสริม SMEs กลุ่มนวัตกรรม หนุนใช้เทคโนโลยีต่อยอดธุรกิจ-เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงิน

พิมพ์ PDF


       วันนี้ (6 มีนาคม 2558) เวลา 13.00 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) เชื่อมโยงจุดแข็ง 2 หน่วยงานรัฐ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ ห้องประชุม วายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

 
      ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย กล่าวว่า “ถือว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในหลากหลายด้าน เพราะว่าในปัจจุบันนั้น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ ทั้งภาคการผลิตและบริการในทุกกลุ่ม ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจเอกชน” 
 
     “เป็นโครงการที่มีประโยชน์และให้ความสำคัญกับธุรกิจ SMEs ที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาต่อยอดและเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของ SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
     นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลในปัจจุบันให้ความสำคัญแก่การเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ชัดเจนจากการที่กระทรวงต่างๆ ได้บรรจุนโยบายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม SMEs ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจการคลัง พาณิชย์หรือการพัฒนา เพราะตระหนักดีว่า SMEs นั้นเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ เกษตรกรรม บริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ธุรกิจการค้ารวมไปถึงการจ้างงานจำนวนหลายล้านคน

        นอกเหนือจากการให้สนับสนุนส่งเสริมด้วยการออกมาตรการต่างๆ แล้วสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังเป็นอย่างยิ่งคือ การบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวง หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการนำนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ส่งผลถึงผู้ประกอบการอย่างแท้จริง

         กระทรวงการคลัง ถือเป็นกระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SMEs หลายๆ หน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเงิน เช่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคาร และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยค้ำประกันให้ลูกค้า SMEs สามารถกู้เงินจากธนาคารได้ ทั้งธนาคารพาณิชย์  และธนาคารของรัฐ โดยกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า SMEs อันเป็นการส่งเสริมให้ SMEs เข้าสู่แหล่งเงินทุน นำเงินไปประกอบธุรกิจการค้าและพัฒนาองค์กร  ถือว่า บสย. มีส่วนต่อการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ SMEs เป็นตัวจักรสำคัญในการทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้

        ดังนั้น การร่วมมือกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในวันนี้ จึงเป็นการเชื่อมโยงนโยบาย พันธกิจ ทั้งสองกระทรวงร่วมกัน สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้เติบโต สามารถขยายธุรกิจด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเพิ่มพูนความรู้

        
      ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “บทบาทของ สวทช. จะคอยทำหน้าที่สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งคัดกรองผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการ SMEs มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการคัดกรองหรือการประเมินจะเป็นตามหลักการโดยเฉพาะในแต่ละประเภททางธุรกิจ และส่งมอบให้แก่ บสย. ดำเนินการส่งต่อให้กับสถาบันการเงินที่มีความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป”
     นอกจากนี้ สวทช. อาจเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้วยกัน เนื่องจาก บสย.มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และ สวทช.ยังมีหน่วยงานให้บริการและสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงการลงทุนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ เช่น การสนับสนุนการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ โดยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาและฝึกอบรมทางธุรกิจ ตลอดจนเชื่อมโยงให้เข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและนำธุรกิจให้อยู่รอดได้ การให้คำปรึกษา หาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของผู้ประกอบการต่างๆ  เพื่อการค้นคว้า วิจัยและพัฒนา หรือเพื่อใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ การให้บริการสนับสนุนทางการเงิน อาทิ กลไกการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ภาคเอกชน และการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อหักลดหย่อนภาษี โดยผู้ประกอบการสามารถหักค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้เป็น 3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริงเป็นต้น”
   
 
       นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
       โครงการความร่วมมือครั้งนี้ แสดงถึงการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐในมิติใหม่ ตอบสนองแผนงานรัฐ อย่างรวดเร็ว และมุ่งประโยชน์สูงสุดสู่กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน คือ กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs โดยมี บสย. ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อ  ถ่ายทอดโนว์ฮาวด้านการค้ำประกัน เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ SMEs อาทิเช่น เมื่อปีที่ผ่านมา บสย. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านค้ำประกัน จากสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการต่อไป เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถือเป็นโนฮาวด์ ใหม่ในประเทศไทย 
      “ผู้ประกอบการ SMEs เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ของระบบเศรษฐกิจไทย ด้วยสัดส่วนถึง 37.4%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ หรือ GDP หรือคิดเป็นมูลค่า 4.5 ล้านล้าน บาท ขณะที่สินเชื่อ SMEs คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36% ของสินเชื่อรวม ซึ่งปัจจุบันสินเชื่อ SMEs ยังมียอดคงค้างราว 4.4 ล้านล้านบาท ดังนั้นการเติบโตของ SMEs จึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ บสย. มั่นใจว่า จะก่อเกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอน“ นายญาณศักดิ์ กล่าว 
       

ที่มาข้อมูล : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ภาพและวีดีโอ : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์, นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3727-3732, โทรสาร 02 333 3834  E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , facebook : sciencethailand

 

 

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» เปิดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในโลกมืด กับ “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น” ครั้งที่ 9
» ก.วิทย์ จับมือ ก.คลัง เปิดช่องทางใหม่ให้เอกชนรับรองโครงการวิจัยด้วยตนเอง เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษี 300% ได้สะดวก รวดเร็ว และหนุนการทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
» ก.วิทย์ โดย ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. จับมือ สสว. จัดเวทีนำเสนอนวัตกรรมและแผนธุรกิจสำหรับหาเงินทุนหรือผู้ร่วมทุน พร้อมสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพไอซีทีไทยในระดับนานาชาติ
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมทัพ 35 หน่วยงานรัฐ-เอกชน เดินหน้า “ประชารัฐร่วมใจยกระดับ โอทอป ด้วย วทน.”
» ก.วิทย์ สวทช. ร่วมมือกับเอไอที สนับสนุนบุคลากรวิจัยให้บริการและให้คำปรึกษาทางวิชาการ
» สำนักงาน กสทช. ร่วมกับ สวทช. เผยผลสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 59 ตลาดยังสดใส โต 11.5% ผลพวงจาก 4G และดิจิทัลอีโคโนมี
» กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. เปิดหมู่บ้านส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป