กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม

วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม

พิมพ์ PDF

วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม ประเดิมด้วย Fun Science ค่ายวิทย์ฯอาเซียน เปิดฟ้าตามหาดาว เยาวชนรักอะตอม เรียนรู้ภัยพิบัติ และอีกมาก

 

 

     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการสร้างความตระหนักและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้น การบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัยหรือช่วงปฐมวัย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการคิดอย่างมีเหตุผล สามารถนำไปบูรณาการกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อีกหลากหลาย อีกทั้งเด็กในวัยนี้ยังเป็นวัยที่พร้อมที่สุดสำหรับการเรียนรู้ เป็นช่วงวัยที่เหมาะกับการปูพื้นฐาน เตรียมความพร้อมและพัฒนาการทุกด้าน ตามขีดความสามารถของเด็ก อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และดำรงชีวิตในอนาคต

 

     ดร.พิเชฐ กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมไว้ในหลายส่วน เริ่มจากนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์แสนสนุก” (Fun Science : NSM KidsZone) ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พัฒนาขึ้น สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 – 10 ปี โดยจัดทำนิทรรศการให้เหมือนสถานการณ์ที่พบเห็นจริงในชีวิตประจำวัน ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือยากที่จะเข้าใจ นอกจากนี้ยังสร้างความสนุกสนาน และสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความรักที่จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 

     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมของ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) ที่มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ปิดเทอมนี้ก็เช่นกัน สดร.จัดค่าย “เยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม” ณ ศูนย์บริการสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่  ค่าย “ดาราศาสตร์สัญจร” และกิจกรรม “เปิดฟ้าตามหาดาว” ซึ่งจะจัดขึ้นที่ หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชน จ.ฉะเชิงเทรา และที่ หอดูดาวสิรินธร 

จ.เชียงใหม่ โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา เช่นเดียวกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ที่จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักอะตอม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูและการกำกับดูแลความปลอดภัย รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ดังกล่าวต่อไปในอนาคต จัดที่ จ.นครพนม และ จ.เชียงใหม่ ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ต้อนรับปีแห่งแสงสากลด้วยกิจกรรมแสงและการมองเห็นกับสิ่งที่อยู่รอบตัว นักสืบเรืองแสง และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น รับรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างสวนเคมีโดยจะจัดขึ้นที่บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร ภายใน สวทช. จ.ปทุมธานี ส่วนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดค่ายวิชาการ โครงการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน : การใช้ประโยชน์เชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่สะแกราช เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน เพิ่มพูนขีดความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครรราชสีมา

 

     นอกจากนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) ยังมีค่ายวิทยาศาสตร์นิวตรอนและแสงซินโครตรอนระดับอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน 10 ประเทศ ได้ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้นิวตรอนและแสงซินโครตรอนที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเครือข่ายวิจัยให้กับเยาวชน พร้อมเปิดรับสังคมอาเซียนในปีนี้

    ทั้งนี้ นอกจากจะจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนแล้ว ครูซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลให้กับเด็กหันมาสนใจและรักการเรียนวิทยาศาสตร์ได้ สซ. ยังได้มีการจัดค่ายซินโครตรอนเพื่อครูวิทยาศาสตร์ หวังยกระดับครูไทยสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง ขยายฐานความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน ให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศ อีกทั้งได้ลงมือ ทำการทดลองปฏิบัติงานวิจัยจริงกับนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการแสงสยาม เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดถ่ายทอดสู่เยาวชนของประเทศให้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อไป ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทาง Call Center 1313 หรือสายด่วนกลุ่มงานประชาสัมพันธ์กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 02-333-3728 และที่ www.most.go.th

 

รายละเอียดของกิจกรรมมีดังนี้

     - ค่ายวิทยาศาสตร์ฤดูร้อน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์

     - แหล่งเรียนรู้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

ข่าวโดย : ทีมโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ประสานงาน : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป