กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวเตรียมเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

กระทรวงวิทย์ฯ แถลงข่าวเตรียมเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร

พิมพ์ PDF

   


      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ    สทอภ. เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอวกาศ และร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 อย่างเป็นทางการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  

 

       ดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย ในการจัดตั้งศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นการกระชับความสัมพันธ์กันดีระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย โดยมี สทอภ. เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และสถาบันสารสนเทศวิศวกรรมการสำรวจการทำแผนที่และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เป็นหน่วยงานดำเนินการฝ่ายจีน โดย อาคารศูนย์ภูมิสิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมด้านอวกาศ หรือ SKP (Space Krenovation Park) 
 
     ศูนย์ฯ ดังกล่าวจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระดับนานาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย การฝึกอบรม การศึกษา การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการบูรณาทรัพยากรทั้ง บุคลากร อุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนการเชื่อมโยงและพัฒนาเครือข่าย ข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาในภูมิภาคให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของ           สทอภ. ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปสู่ระดับสากล ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 140 ล้านบาท     
       รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. กล่าวว่า อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 โดยการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห่งนี้ของ สทอภ. จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัย และถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค เพื่อรองรับความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอวกาศและภูมิสารสนเทศในอนาคต ในด้านต่างๆ ได้แก่  
      1.สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เอกชน ให้มีขีดความสามารถเป็นบุคลากรพร้อมใช้พึ่งพาตนเอง และแข่งขันได้โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขันเพื่อพัฒนาการศักยภาพต่างๆ   
           2.ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป    
         3.ได้ผลลัพธ์จากการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการใหม่ๆ  
       4.มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัย และการพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น
 
       ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ หรือ SKP ถือเป็นศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบนวัตกรรมของประเทศ (Nation ST & I Infrastructure) เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้สังคมสามารถตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
      1.เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอด วิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องต่อเทคโนโลยีสำรวจโลก และการประยุกต์ใช้ประโยชน์บนฐานของการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับสถาบันการศึกษา ทั้งในต่างประเทศภาคอุตสาหกรรมและชุมชน
       2.เพื่อสถานะในการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในเชิงพาณิชย์ ให้ขยายไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในระดับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของการพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน
      3.เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สู่ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนวัตกรรมของอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นพื้นฐานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อต่อยอดทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) และสร้างบุคลากรที่มีความรู้และ (Knowledge & Skill Worker) ด้วยเทคโนโลยีระดับสูงในระดับภูมิภาคอาเซียน
 
      ทั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  อย่างเป็นทางการ สื่อมวลชนท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมพิธีเปิดสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โทร.02-141-4567 โทรสาร 02-143-9594 E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ข้อมูลข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โทร.02-141-4567 โทรสาร 02-143-9594 E-Mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผู้ประสานงาน : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สป.วท.
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :     อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand


 
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป