กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

วศ. มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ สร้างความเชื่อมั่นผลการทดสอบให้เป็นที่ยอมรับ

พิมพ์ PDF


 
     กรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับ โดยสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ
 
     (เช้าวันนี้  24 กุมภาพันธ์ 2558) ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ  ให้แก่ 5 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ
 
    ดร. สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า การจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC 17025  เป็นเรื่องที่สำคัญ  นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความสามารถทางวิชาการที่เป็นหลักแล้ว ยังเน้นความสำคัญของการบริหารจัดการโดยผู้บริหารต้องสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสื่อสารอย่างทั่วถึง เพื่อให้ระบบงานห้องปฏิบัติการมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการนั้นถือเป็นเครื่องชี้วัดคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของห้องปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความมั่นใจและผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล พร้อมแข่งขันในเวทีการค้าโลก
 
     กรมวิทยาศาสตร์บริการได้มุ่งผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้น  ทั้งสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ เพิ่มทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศไทยไปสู่การได้รับการยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการเองได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนห้องปฏิบัติการทดสอบทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการจัดทำระบบการบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำมาตรฐานสากลมาใช้ควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน และทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เป็นการสร้างหลักประกันคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในผลการทดสอบและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน ขจัดปัญหาการตรวจสอบซ้ำ


 
     นางสุดา นันทวิทยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้กล่าวรายงานว่า สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีบทบาทในการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบของประเทศในสาขาการทดสอบด้าน ฟิสิกส์ เคมี และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตาม ISO/IEC 17025  ซึ่งสำนักได้รับการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements, MRAs) ทั้งในระดับภูมิภาคกับองค์กร Asia Pacific Laboratory Accreditation Corporation, APLAC และในระดับสากลกับ International Laboratory Accreditation Corporation, ILAC จากการลงนามการยอมรับร่วมกับ ILAC ส่งผลถึงการได้รับการยอมรับจากกลุ่มประเทศสมาชิกของ ILAC ในภูมิภาคอื่นด้วย รวมทั้งได้ให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17043 และให้การรับรองผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามข้อกำหนด ISO  Guide 34
 
     ทั้งนี้ในวันนี้ได้มอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ๕ ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ จำหน่าย ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายใน โดยยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ในรายการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด สารที่ละลายได้ทั้งหมด และซีโอดีในน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพและปริมาณวิเคราะห์ในตัวอย่างน้ำ น้ำเสีย ได้ยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบฯ  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ในรายการความเป็นกรด-ด่าง สารแขวนลอยทั้งหมด ในน้ำและน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการราชบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เพื่อจำหน่าย ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานหน่วยงานภายใน  ได้ยื่นคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ในรายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการหาดใหญ่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายในเครือที่อยู่ในสายงานวิชาการอาหารสัตว์ รายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการพิษณุโลก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน ดำเนินธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ ให้บริการทดสอบแก่หน่วยงานภายในเครือที่อยู่ในสายงานวิชาการอาหารสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รายการความชื้น และโปรตีนในอาหารสัตว์

 
ข่าว : วลัยพร ร่มรื่น    
ภาพข่าว  :  คุณวุฒิ ลี่แตง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 0 2201 7098  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» หารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเชิงบูรณาการทดสอบมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก
» มาตรวิทยาไทยเจ๋ง อาเซียนเลือกเป็นศูนย์กลางฝึกอบรม ด้านการวัดสองปีซ้อน
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินหน้าจัดอบรม แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
» เริ่มแล้ว Thailand LAB 2014 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ
» วศ./ก.วิทย์ฯ เดินหน้าจัดอบรม 3 หลักสูตร ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ
» รมว.วท. และ คณะฯ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
» ทำเนียบห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป