กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน 15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ

15 องค์กร พ.ร.บ. เฉพาะ ผนึกกำลังขับเคลื่อนประเทศใน 4 มิติ

พิมพ์ PDF

(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การศึกษา,กองทุนสนับสนุน และสุขภาพ) ด้วยนวัตกรรมความร่วมมือเพื่อประสานพลังสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศไทยครั้งสำคัญ 

25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูง 14 องค์กรชั้นนำของประเทศ ร่วมลงนาม”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ” อันประกอบด้วย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.)  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)  สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  และ สถาบันอนุญาโตตุลาการ เป็นต้น
            ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่มีประสิทธิภาพในระดับผู้บริหารที่จะประสานการบูรณาการและนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กรทั้ง 4 มิติ คือ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านกองทุนสนับสนุน และด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียน จากฐานประสบการณ์ของการดำเนินงานระหว่างกันขององค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อันจะช่วยให้เกิดคุณูปการต่อการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้งที่มีอยู่แล้วหรือ องค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ให้นำไปสู่ความเข้มแข็งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติมากยิ่งขึ้น 
       ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวถึงบทบาทการร่วมมือครั้งสำคัญ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร ว่า องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะปัจจุบันมีทั้งหมด 15 หน่วยงาน ซึ่งถือว่า เป็นพัฒนาการที่สำคัญขององค์กรภาครัฐ ที่สะท้อนแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่   ที่มีภารกิจการทำงานเพื่อประเทศชาติและมีกฎหมายรองรับในบริบทที่แตกต่างกัน  แต่ก็มีแนวคิดในการก่อตั้งทำนองเดียวกัน  กล่าวคือ ทุกองค์กรถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเติมเต็มการทำงานที่ระบบราชการปัจจุบันมีข้อจำกัด  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีลักษณะการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น มีอิสระคล่องตัว เพิ่มการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน ตลอดจนเน้นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้ง มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 4 ประการ คือ การประสานการนำผลงานตามภารกิจของแต่ละองค์กร ไปสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม,การร่วมมือในการจัดการองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนความคิดเห็นต่างๆ และสุดท้ายคือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ จากประสบการณ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละองค์กร เพื่อใช้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมต่อไป โดยรวมถึงการถ่ายทอดบทเรียนองค์ความรู้สู่องค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่จะเกิดใหม่ โดยทำหน้าที่เสมือนเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานหรือสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะอันเกี่ยวกับองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยแบบเสริมพลังได้ดียิ่งขึ้น
      อย่างไรก็ตามคาดว่าแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันนั้น จะเป็นกลไกกลางระหว่างองค์กร ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะทั้ง 15 องค์กรนี้ เป็นการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ และมีสำนักงานเลขาธิการ ซึ่งมีทีมทำงานที่มาจากตัวแทนจากองค์กร  4  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกองทุน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มการศึกษา ที่พร้อมจะผนึกกำลังผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมเชื่อมโยงการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากรในทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการทำงานในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานตามภารกิจขององค์กร  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ  ต่อสังคม และเพื่อคุณภาพชีวิตของของประชาชนชาวไทย 

นายโกเมศ สุขบัติ/Mr.Komat Sukhabut
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Public Relations and Organization Communication
111 Thailand Science Park,Phahonyothin Road,
Khlong Nueng, Khlong Luang,Pathum Thani 12120, Thailand.
Telephone : 0 2564 7000 ต่อ 71731 ,Moblie Phone : 0 81668 1064

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป