กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. และ มท. เตรียม MOU ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย Area Based ระดมรองผู้ว่าฯ ทั่วประเทศเข้าร่วม

วท. และ มท. เตรียม MOU ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย Area Based ระดมรองผู้ว่าฯ ทั่วประเทศเข้าร่วม

พิมพ์ PDF

           วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันผลักดันแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังวัด และท้องถิ่น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ (Area Based) ไปสู่การพัฒนาจังหวัดให้เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการบูรณาการแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด (Area Based) และมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ พิจารณาให้การสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการฯ ดังกล่าว เพื่อนำแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการในระดับพื้นที่จังหวัดไปตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม อีกทั้งบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับจังหวัดในระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ได้มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินงานบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนมาผนวกกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดบนพื้นฐานของการนำศักยภาพที่มีอยู่ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดผนวกกับองค์ความรู้ด้าน วทน. ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต สินค้า และบริการที่ทันสมัย 
     ในการนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศษสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2558 ขึ้นในวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดกรอบแนวทางการผลักดันแผนงานด้าน วทน. ร่วมกันระหว่าง วท. กับ มท. เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงการดำเนินงานด้าน วทน. ในระดับพื้นที่จังหวัดต่อไป

ข่าวโดย : นางสาวพจนพร แสงสว่าง
ถ่ายภาพ : นายรัฐพล หงสไกร
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร 02 333 3732  โทรสาร 02 333 3834  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , Facebook : sciencethailand
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป