กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center

กระทรวงวิทย์ฯ เดินหน้าหารือการจัดตั้ง Hubei-Thailand Technology Transfer Center

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 12 – 16 มกราคม 2558 รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางไปประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-หูเป่ย Thailand - Hubei Technology Transfer Center ระหว่าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับได้ศึกษาดูงานด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ ณ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย 


     รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอให้อุทยานวิทยาศาสตร์ (อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ) (Space Krenovation Park: SKP) ของประเทศไทย สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม/และการผลักดันโครงการจัดตั้งศูนย์ Thailand - Hubei Technology Transfer Center หรือ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-หูเป่ย ภายหลังจากการประชุมหารือความร่วมมือดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ข้อสรุปที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เห็นตรงกันคือเห็นชอบในการลงนามบันทึกการประชุมเพื่อร่วมจัดตั้ง “Thailand–Hubei Technology Transfer Center” และจัดตั้งคณะทำงานร่วมของศูนย์ฯ ระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยมี นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ นายตู้ หยุน (Mr. Du Yun) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลหูเป่ย เป็นผู้ลงนามฝ่ายจีน พร้อมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบดาวเทียมนำทางเป๋ยโต่วและ smart city จากประเทศจีนมายังประเทศไทย โดยการร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม การวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด และขยายความร่วมมือด้านการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ด้านอื่นๆ ตามลำดับ นอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีอวกาศแล้ว ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือการลงนามใน “Agreement on Joint Establishment of Thailand - Hubei Technology Transfer Center” ต่อไป  โดยทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบที่จะรายงานการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทราบอย่างเป็นทางการด้วย

     นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้หารือรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือ เรื่อง ศูนย์สิรินธรระหว่างประเทศด้านภูมิสารสนเทศ ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีข้อสรุปร่วมกันในการผลักดันการใช้โปรแกรม Map World / Geo Globe เพื่อจัดทำแผนที่โครงการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชติเป็นฐาน และจะคัดเลือกโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนอย่างน้อย 10 โครงการ (จากจำนวนตัวอย่างทั้งหมดกว่า 2,000 โครงการ) ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือการดำเนินงานกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้ความร่วมมือฯ เพิ่มเติมอาทิ การแก้ไขปัญหาให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Continuously Operating Reference Station (CORS) ได้อย่างเต็มที่ การรับสัญญาณการใช้งานและผลิตข้อมูลดาวเทียมจากการจัดฝึกอบรมและการดำเนินงานวิจัยร่วม ณ มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น รวมถึง การพิจารณาทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของ สทอภ.
     ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะประธานร่วมของ Steering Committee – SC ได้เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (ประธานร่วมของ SC) และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 อย่างเป็นทางการด้วย
     สุดท้ายนี้ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในพิธีเปิดตัวโครงการ "China - ASEAN BeiDou Technology City and Demonstration City" หรือเมืองนิคมอุตสาหกรรมเป๋ยโต่ว ณ เมืองหวงสือ มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมณฑลหูเป่ย ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความสนใจในกิจกรรมการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลหูเป่ยเป็นอย่างมาก และจะได้มีการหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะมีความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 75/47 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 TEL: (66) 2333 3921 FAX: (66) 2333 3700 ต่อ 4056 EMAIL: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand

 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จับมือ PIM จัดงาน “นวัตกรรมไทย-จีน” นำเสนอผลวิจัย เตรียมเปิด “สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทย์ฯ ณ กรุงปักกิ่ง"
» มหกรรมวิทย์ฯ 58 โชว์ “ห้องรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์” ยืดอายุลำไยสดได้ 20 วัน ไม่ทิ้งสารตกค้าง เพิ่มมูลค่าส่งออก
» ก.วิทย์ฯ จับมือ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงนามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนบนเกาะสีชัง
» ก.วิทย์ฯ มอบรางวัลการประกวดการใช้ประโยชน์กล้องดูดาวพีวีซีเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
» ปลัด ก.วิทย์ฯ นั่งหัวโต๊ะทบทวนยุทธศาสตร์ เตรียมจัดทำคำของบประมาณปี 2560
» รศ.ดร.วีระพงษ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารสมาคม Thai-BISPA ในโอกาสเข้าพบหารือความร่วมมือด้านอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
» "ปลัด ก.วิทย์ ส่งเสริมข้าราชการใหม่มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป