ก.วิทย์ เร่งทบทวนร่าง พรบ.วท. 9 ฉบับ เพื่อเสนอให้ทันห้วงเวลารัฐบาลและ คสช.

พิมพ์

 

               

                 (17 กุมภาพันธ์ 2558) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานประชุมหารือข้อราชการผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด โดยมีประเด็นสำคัญเร่งรัดหน่วยงานเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อ สนช. จำนวน 9 ฉบับ ให้ทันห้วงเวลารัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ์) ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบได้แก่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)

 

 

                ปัจจุบัน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีร่างกฎหมาย 2 ส่วน ได้แก่ ร่างกฎหมายที่ผ่านกระบวนการระดับกระทรวงและ ครม.เห็นชอบในหลักการแล้วขณะนี้อยู่ในชั้นการตรวจพิจารณาร่างกฏหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ.....คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  และอยู่ระหว่างยกร่างตามแนวนโยบายรัฐบาล 9 ฉบับ ดังนี้ 

 

 

                 1. ร่างกฎหมายที่รองรับพันธกรณีหรืออนุวัติการตามหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ จำนวน   2 ฉบับ ที่กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 31 พฤษภาคม 2558 ได้แก่ 

                      1.1  ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามการก่อการร้ายโดยใช้นิวเคลียร์ พ.ศ....

                      1.2 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และคณะกรรมาธิการเตรียมการสำหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ....

                 2.ร่างกฎหมายที่แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือลดความเหลื่อมล้ำของสังคม จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

                      2.1 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ.... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบช่วงเดือนมิถุนายน 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 31 กรกฎาคม 2558 

                      2.2 ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ พ.ศ.... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

         3. ร่างกฎหมายที่มีผลในการปฏิรูปประเทศ จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

                      3.1 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558 

                      3.2 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อความสามารถในการแข่งขัน พ.ศ.... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมกราคม 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2558

                      3.3 ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่..)พ.ศ... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 31 มีนาคม 2558

                      3.4  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ พ.ศ.... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนเมษายน 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 31 พฤษภาคม 2558

              3.5 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันทรัพยากรน้ำ พ.ศ... กำหนดกรอบเวลาเสนอ รมต.พิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมีนาคม 2558 และจัดส่งร่างกฏหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน 30 เมษายน 2558

 

 

                 ทั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558 โดยมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการเสนอร่างฯ ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ แล้ว 1 ครั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2557 เพื่อพิจารณาเห็นชอบในส่วนของหลักการ และขณะนี้ ได้มีการเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณา และส่งร่างกฎหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อไป

 

 

 

 

ข่าวโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งข้อมูล: เอกสารประกอบการประชุมหารือข้อราชการผู้บริหาร วท. ครั้งที่ 1/2558

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

 

 

Tags ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - สนช.
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» สนช. จับมือหน่วยงานนโยบายแดนปลาดิบเปิดมุมมองการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0
» โครงการพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม
» สนช. เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ “ย่านนวัตกรรมโยธี” นำร่องจับมือสถาบันพยาธิฯ – ดิจิตอล เฮลท์ ดันนวัตกรรมโทรเวชกรรมด้านพยาธิวิทยา
» ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร Thai Quote
» สวทช. ก.วิทย์ ร่วมกับ STS Forum และ JETRO จัดงานสัมมนาระดับภูมิภาค “ASEAN – Japan Workshop in Thailand: Innovation, Science, and Technology for Sustainable Development”
» เมื่อไทย กำลังเดินหน้า ยุค อุตฯ 4.0 ฟัง “พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์”(Thai Quote)
» รมว.วท. รายงานความสำเร็จผ่านเฟซบุกส่วนตัว เผยรัสเซียลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน