กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยวันแรก

พิมพ์ PDF

 

      (9 กุมภาพันธ์ 2558 ) ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปยางธรรมชาติให้กับผู้ประกอบการไทยเป็นวันแรก โดยมีผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางเพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์  ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นกลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมก่อสร้าง จำนวน 20 คน ทั้งนี้การฝึกอบบรมทั้งหมดประกอบด้วย 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง  และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์  สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง  แต่ละหลักสูตรใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  สามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 20 คนต่อ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการฝึกอบรมทั้งสิ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 9-27 กุมภาพันธ์ 2558

 

ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์  กล่าวว่า  กรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับมอบหมายจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากยางธรรมชาติ ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างเร่งด่วน เพื่อเร่งรัดการใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล   และเป็นการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้ทันที  ในเบื้องต้นได้มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีความประสงค์ที่จะใช้ยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2558 -2560)  ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวมทั้งสิ้น  20,701,115 ตารางเมตร และใช้ปริมาณเนื้อยางธรรมชาติรวม  55,389 ตัน  ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างจำนวนมากสนใจที่จะขอใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปยางเพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค์  และประสงค์จะขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  โดยแบ่งออกเป็น  2 หลักสูตร ตามความต้องการของผู้ประกอบการ  คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการด้านก่อสร้าง  และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเม็ดยางเพื่อนำไปใช้ในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลาน อเนกประสงค์  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 1 วัน  สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในแต่ละหลักสูตรสามารถรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 20 คนต่อวัน โดยมีวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ  เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดหลักสูตร นอกจากนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการสร้างพื้นที่สาธิตในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นต้นแบบของการนำไปใช้งานจริง โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัดสร้างเป็นพื้นที่สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ขนาด 1,300 ตารางเมตร  และพื้นที่ของโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม สร้างพื้นที่ลานอเนกประสงค์ ขนาด 934 ตารางเมตร ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางแล้ว กรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบคุณสมบัติของพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและพื้นลานเอนกประสงค์ตามมาตรฐานสากลกำหนด  

 
ผู้เขียนข่าว :  วลัยพร ร่มรื่น 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 75/7ถนนพระรามที่ 6ราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 
โทร 0 2201 7097-8  โทรสาร 0 2201 7470 e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พัฒนาและส่งเสริมการรับรองสมรรถนะของบุคคลสู่มาตรฐานสากล
» การสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานอเนกประสงค์จากยางธรรมชาติ
» กรมวิทยาศาสตร์บริการ จับมือ 4 กระทรวงจัดสัมมนาสร้างความเชื่อมั่นการรับรองระบบงานโลก
» วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
» สป.วท.จัดอบรม เรื่อง "การบริหารและการจัดงานคลัง และพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์
» กรมวิทยาศาสตร์บริการผ่านการพิจารณาเรื่องการคงสถานะของการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
» ก.วิทย์ฯ เตรียมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา จ.สุราษฏร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป