กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. เตรียมรับนายกฯ พร้อมโชว์งานวิจัยใช้ได้จริงสนับสนุนกลุ่ม SMEs

วท. เตรียมรับนายกฯ พร้อมโชว์งานวิจัยใช้ได้จริงสนับสนุนกลุ่ม SMEs

พิมพ์ PDF

 


          (4 กุมภาพันธ์ 2558) ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมคณะทำงานปฏิรูป วทน. กลุ่มที่ 1: ด้านวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs โดยมีนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประธานคณะทำงานกลุ่มที่ 1 โดยที่ประชุมได้หารือความคืบหน้าการคัดและจำแนกผลงานวิจัย วท.ที่ออกสู่เชิงพาณิชย์ ในภาพรวมการบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Services for Industries and SMEs) ซึ่งให้บริการที่ครอบคลุม 6 ด้าน ได้แก่ การบริการด้านเทคโนโลยี การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา  การบริการด้านกำลังคน การบริการด้านการเงิน และการบริการด้านนโยบาย โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


          ทั้งนี้ ผลสืบเนื่องจากการประชุมฯ ได้พูดถึงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ให้สามารถเข้าถึงประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในวงกว้าง โดยเห็นร่วมกันให้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กลไกสนับสนุน SMEs อย่างต่อเนื่องและเห็นผลชัดเจนนอกจากนี้ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สวทช. เตรียมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดเดินทางเยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ของ วท. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย สวทช.ในฐานะเจ้าภาพหลักมีแผนจัดเตรียมผลงานวิจัยใช้ได้จริงกว่า 40 ผลงานไว้ต้อนรับการมาเยือนของนายกฯ
ข่าวโดย :เทียรทอง ใจสำราญ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพโดย : นายรัฐพล หงสไกร

เผยแพร่โดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป