กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ศปท. จัดอบรมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ

ศปท. จัดอบรมชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ

พิมพ์ PDF

 

     วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือน โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

 


     การอบรมในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับคนในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการรักษาวินัยข้าราชการ และการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยได้รับเกียรติจากสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) นางธีรนาฏ จตุรธำรง นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล นิติกรชำนาญการ เป็นผู้บรรยาย
 
 
 
ข่าวโดย : นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ
ถ่าภาพ : นายธรรมนูญ มังคลานนท์ สังกัดส่วนบริหารงานบุคคล 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :  pr@most.go.th
Facebook : sciencethailand
 
 
 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ปกท.วท.ร่วมแสดงความยินดีข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
» พิธีปิดการฝึกอบรม ข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นที่ 4
» พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่
» การฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” วท. รุ่นที่ 3
» นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทย์ฯ กล่าวต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ของ วท.
» ก.วิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ก.ยุติธรรม ก.แรงงาน และก.วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพจัดงานวันข้าราชการพลเรือนปี 2554
» พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป