กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน

ก.วิทย์ฯ บูรณาการความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์จัดการน้ำชุมชน

พิมพ์ PDF


          วันที่ 24 มกราคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดําเนินงานพัฒนาอ่างเก็บนํ้าหนองกุดใหญ่ ตําบลหนองเต็ง อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาแหล่งนํ้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บูรณาการการทํางานร่วมกับกองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง (กองพันทหารช่างที่ 51) มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเป็นพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ำในฤดน้ำหลากไว้ใช้ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ด้วยการขุดคลองรอบอ่างเก็บนํ้าฯ กันแนวเขตและรักษาพื้นที่หนองนํ้าสาธารณประโยชน์ โดยมี พ.ท. ดร. รุ่ง ประชาธนานุกิจ  ผู้บังคับบัญชากองพันทหารช่างที่ 51 ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี  นายธีระ  เหลียวสุธีร์  นายอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  พระครูปลัดนายกวัฒน์ (กมล ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดเทพนารี ที่ปรึกษาการจัดการน้ำชุมชนฯ และนายจักรพงษ์ สงวนชม ประธานบริหารจัดการน้ำชุมชนหนองกุดใหญ่ ร่วมด้วย


          ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า ปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้ และตำบลข้างเคียง ก็จะเป็นการแสดงตัวอย่างให้กับประเทศไทย ก่อนอื่นต้องบอกว่า พวกเราโชคดีมากที่พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเราได้คิด เป็นจุดเริ่มต้นทำให้เราเกิดความร่วมมือนี้ขึ้นมา ทำให้ผมรู้ซึ่งถึงวันนี้หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีใหม่ที่ชุมชนต่างๆ จะเริ่มนำไปใช้ประโยชน์
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหลักสำคัญในเรื่องน้ำของเราคือ สสนก.  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และในระยะต่อไปเราก็มีมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักของเราไม่ใช่เอาของมาให้หรือช่วยสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวร แต่หลักของเราคือมาเพื่อให้ความรู้ และมาพยายามให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างชุมชนด้วยกัน สิ่งที่ชุมชนในบุรีรัมย์ที่กำลังทำอยู่นี้ เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่จะทำให้เห็นว่า การที่ชาวบ้านและชุมชนดูแลและพัฒนาด้วยตัวเอง โดยใช้ความรู้จากภายนอกมาปรับให้เข้ากับพื้นที่ นอกจากจะทำให้เรามีน้ำใช้แล้ว ในระยะอันใกล้ทุกครัวเรือนจะมีรายได้ มีองค์ประกอบหลายอย่างไม่เพียงแต่การบริหารจัดการน้ำเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องการบริหารจัดการครัวเรือน การใช้ชีวิตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ไปจนถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การรู้จักตลาดเพื่อจะทำให้เราได้ผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง และลูกหลานจะได้สามารถที่จะอยู่ติดพื้นที่ช่วยพ่อแม่ และเป็นกำลังสำคัญของชุมชน สังคมได้ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องวิธีคิดในเรื่องของการบริหารจัดการ  และสำคัญที่สุดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนของสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจาก สสนก. แล้ว เรายังมีอีก 13 สถาบัน เรายังมีความรู้อื่นๆ ที่สามารถจะมาสนับสนุนชุมชนต่างๆ ได้ อาทิ ด้านชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ที่สามารถมาสนับสนุนในเรื่องของพันธุ์พืชซึ่งทนต่อภาวะแล้ง หรือน้ำท่วม เพื่อจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากเกินไป

 


          พ.ท. ดร. รุ่ง ประชาธนานุกิจ  ผู้บังคับบัญชากองพันทหารช่างที่ 51 เปิดเผยว่า กองทัพบกมีปณิธานอันหนึ่งว่า กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้กล่าวเสมอว่ากองทัพบกจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกๆ โอกาส ส่วนหนึ่งคือการสร้างการกินดีอยู่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน เป็นการสร้างความมั่นคงในทางอ้อมซึ่งจะเกิดผลดีในภาพรวมต่อไป     สำหรับกรมการทหารช่างมีหน้าที่เป็นหน่วยงานช่าง แต่งานช่างของกองทัพบกเป็นงานช่างเพื่อการรบ เช่นทำแนวเพื่อป้องกันข้าศึกศัตรู เราก็มีเครื่องมือช่างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นรถแม็คโครและรถแทรกเตอร์ ขีดความสามารถใกล้เคียงกับเอกชนในการทำถนน ขุดคลอง และการก่อสร้างต่างๆ เมื่อยามสงบทหารช่างซึ่งมีงานไม่มากก็จะนำอุปกรณ์เหล่านี้มาพัฒนาพื้นที่ ในส่วนหนึ่งกองทัพบกมองเรื่องน้ำ เพราะถ้าเรามีไฟฟ้าชีวิตก็จะเจริญ แต่ถ้าเราขาดไฟฟ้าเราอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีน้ำ น้ำเริ่มต้นชีวิตประจำวัน กิน ทำอาหาร ใช้อาบ ใช้ทำการเกษตรเพื่อให้มีพืชมีอาหาร ถ้าเราไม่มีน้ำเราก็จะเกิดความยากลำบาก
          นายจักรพงษ์  สงวนชม ประธานบริหารจัดการน้ำชุมชนหนองกุดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง อย่างเป็นระบบ และเป็นตัวอย่างของการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับจังหวัด ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบ้านกุดใหญ่ ได้เน้นไปที่การเชื่อมโยงโครงสร้างน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกัน สามารถกักเก็บน้ำและกระจายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์ใช้พลังงานในหลายรูปแบบตามศักยภาพของพื้นที่ อีกทั้งกันแนวเขตหน่วยน้ำสาธารณะ เพื่อป้องกันการบุกรุก เพิ่มปริมาณน้ำสำรอง ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่ ส่งเสริมและสร้างกลุ่มตัวอย่างของการทำเกษตรผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีใหม่ เปลี่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชใช้นำน้อยแบบผสมผสาน พร้อมเริ่มนำร่องการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 ราย

 

 

          จากนั้น คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดําริ บ้านโนนขวาง ซึ่งเป็นพื้นที่ตัวอย่างการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ของนายทองคํา ยิ้มรัมย์ ผู้พลิกฟื้นผืนดินที่แตกระแหง ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้น เก็บนํ้าก็ไม่อยู่ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้น เริ่มจากขุดสระนํ้าประจําไร่นาโดยใช้จอบขุดด้วยมือทั้งสอง เพื่อเป็นแก้มลิงเก็บนํ้าไว้ใช้ยามขาดแคลน และใช้ระบบนิเวศธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติ ขยายความรู้สู่ชุมชนและโรงเรียน เช่น โรงเรียนหนองแต้พัฒนา ได้นําความรู้ไปขยายผลต่อ ได้แก่ การจัดการนํ้า การทําทฤษฎีใหม่ การอนุรักษ์ดิน นํ้า ป่า นอกจากนี้ยังได้ร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ป่าชุมชนตําบลโนนขวาง ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ พัฒนาเป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเยาวชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเรียนรู้ข้อมูลพรรณไม้และเห็นคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่นของตน รวบรวมและจัดทําเป็นฐานข้อมลูพรรณไม้ชุมชนตำบลโนนขวาง
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป