กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง”

วท. ชูวิทยาศาสตร์ จัดการชุมชน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ “ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง”

พิมพ์ PDF


          ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมความสําเร็จของเครือข่ายบริหารจัดการนํ้าชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบระบบนํ้าอุปโภค-บริโภค ให้กับชุมชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์

 


          ดร. พิเชฐฯ กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประสบปัญหาทั้งภัยแล้งและนํ้าหลาก ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ พร้อมที่จะถ่ายทอดและนําไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของชุมชน ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น ข้อมูลฝน สภาพอากาศ แผนที่ ภาพถ่ายจากเทียม GPS โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ จนเห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้า ลดปัญหานํ้าท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

 


          วันที่ 23 มกราคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ชุมชนบ้านโคกพลวง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรงชัย  เนรมิตตกพงศ์  ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ในนามผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ให้ต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมการดําเนินงานของเครือข่ายการบริหารจัดการนํ้าระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง อาทิ การทําคลองขวางดักนํ้าหลากและขุดสระนํ้าต่อเชื่อมคลองเป็นแก้มลิงเพื่อนํานํ้าเก็บไว้ใช้ยามขาดแคลน การทําถนนนํ้าเดินโดยปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิมที่มีนํ้าท่วมหลากเป็นประจําทุกปี จัดทําเป็นที่ระบายนํ้า รับนํ้า นํานํ้าที่ท่วมหลากและนํ้าฝน ส่งไปยังสระนํ้าแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดปัญหานํ้าท่วมเข้าพื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่เกษตร และสามารถเก็บกักนํ้าไว้ในสระแก้มลิงไปพร้อมกัน 

          จากนั้นได้ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ โดยมอบระบบน้ำอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการ "ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง" ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้ตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของเครือข่าย

 


          นางสามัญ  โล่ห์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านโคกพลวง  ตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทอง กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในการอุปโภคและบริโภคของชุมชน  ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  โดยเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนบ้านลิ่มทองได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาของตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ 2 มีพื้นที่ให้บริการ 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบุลำดวน  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล และหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งสันติสุข  2. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านลุงปลาดุก หมู่ 4 มีพื้นที่ให้บริการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก 3. ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 12 มีพื้นที่ให้บริการ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 12 บ้านหนองโพธิ์ ผลจากการดำเนินงาน ทำให้ชาวบ้านรวมทั้งสิ้น 663 ครัวเรือน  ประชากร 2,268 คน ได้ใช้น้ำอุปโภค-บริโภคที่มีคุณภาพมากขึ้น  ทั้งนี้ หลังจากการปรับปรุงระบบประปา ทางชุมชนได้กำหนดกติกาการใช้น้ำ  การดูแลรักษา การซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้งานได้อย่างคุ้มค่า

 

 

 

 

ผู้เผยแพร่ข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง


 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป