กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ คืนความสุขให้ชาวตลาดไทร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ก.วิทย์ฯ คืนความสุขให้ชาวตลาดไทร ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พิมพ์ PDF


        ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานส่งมอบ "ระบบน้ำอุปโภค บริโภค" ให้กับชุมชนตลาดไทร ถือเป็นของขวัญปีใหม่  คืนความสุขให้คนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยมี นายประพาส  รักษาทรัพย์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายวงเทพ  เขมวิรัตน์  นายอำเภอชุมพวง นายบรรพต  กิจชวลิต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร และชาวตลาดไทร  ให้การต้อนรับ ณ ศาลาเอนกประสงค์ฝายบ้านตาจง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558

 


        ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ  รวมทั้งให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญ คือ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ซึ่งมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านต่างๆ พร้อมที่จะถ่ายทอดและนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น งานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนตามแนวพระราชดำริ รวมถึงงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ได้ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เช่น ข้อมูลฝน สภาพอากาศ แผนที่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS โดยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคง ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย

 


        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นบริเวณที่ขาดแคลนน้ำประปามาก  และหลายพื้นที่มีสัดส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ำประปามากกว่า 80 % กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้คัดเลือกพื้นที่ชุมชนเครือข่ายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์  นครราชสีมา  ชัยภูม  และสุรินทร์  จัดทำโครงการ "ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ชาวอีสานตอนล่าง" เพื่อปรับปรุงระบบน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของชุมชนให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำประปา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะได้ร่วมงานกับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืนสืบไป

 


        ด้าน ดร.รอยล  จิตรดอน ผู้อำนวยการ สสนก. กล่าวว่า เดิม สสนก. เข้ามาช่วยบริเวณใกล้ๆ ต.ตลาดไทร พื้นที่ อ.ชุมพวง และได้เห็นปัญหาของ ต.ตลาดไทร ซึ่งมีประปาเก่าได้ก่อสร้างมานาน ประกอบกับชาวบ้านมีจำนวนมาก แต่ระบบประปาใช้การไม่ได้เนื่องจากปั๊มชำรุด สสนก.จึงได้เข้ามาช่วยดู โดยในช่วงแรกชาวบ้านได้เสนอโครงการเพื่อจัดสร้างใหม่ ซึ่งใช้งบประมาณเกือบ 2 ล้านบาท สสนก. จึงได้ลงสำรวจพื้นทีร่วมกับชาวบ้าน และได้เห็นปัญหาว่าน้ำใช้ได้แล้ว  ปัญหาหลักอยู่ที่ปั๊มจึงได้ถอดซ่อมบำรุง โดยในที่สุดใช้งบประมาณเพียง 1 แสนบาท ทำให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเขาสามารถทำด้วยตัวเองได้ ไม่จำเป็นต้องจ้าง ซึ่งตามมาด้วยการบริหารจัดการ การดูแลซ่อมบำรุง ด้วย
        ด้าน นายบรรพต  กิจชวลิต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร กล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภค บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบน้ำในการอุปโภคและบริโภคของชุมชน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในตำบลตลาดไทร ให้ดียิ่งขึ้น โดยตำบลตลาดไทร ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบประปาจำนวน 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านหนองตาดพัฒนา หมู่ 19 (คุ้มน้อยตาโอด) บ้านตาจง หมู่ 5 บ้านบูรพา หมู่ 15 ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ หลังจากการปรับปรุงระบบประปา ทางชุมชนได้กำหนดกติกาการใช้น้ำ การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
        พื้นที่ชุมชนบ้านโนนรัง ต.ตลาดไทร เดิมประสบปัญหาด้านน้ำ ทั้งน้ำแล้งและน้ำหลากเป็นประจำทุกปีมามากกว่า 40 ปี ได้น้อมน้ำแนวพระราชดำริมาใช้บริหารจัดการน้ำ ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วม-น้ำแล้งให้กับครัวเรือนได้มากกว่า 100 ครัวเรือน  และบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ได้ประมาณ 150 ครัวเรือน  วางแผนการใช้นำเพื่อการผลิตได้ตลอดทั้งปี มีความมั่นคงทางอาหาร ผลผลิตเพียงพอ มีเหลือแบ่งปันมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีปัญหาหนี้สิน ปัจจุบันปัญหาหนี้สินหมดไป มีเงินออก แรงงานกลับสู่ชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 


     ภายหลังการส่งมอบ "ระบบน้ำอุปโภค บริโภค" ให้กับชุมชนตลาดไทร ถือเป็นของขวัญปีใหม่  คืนความสุขให้คนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการกองทุนสระ ปี 2557 ของนายสมพงษ์ ทองดา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายจันทร์ที ประทุมภา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

 ผู้เขียนข่าว :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
ถ่ายภาพ :  นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป