กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน เปิดแล้ว หลักสูตร วทน.ภาคอีสานรุ่น 1. หวังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค

เปิดแล้ว หลักสูตร วทน.ภาคอีสานรุ่น 1. หวังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค

พิมพ์ PDF


 


     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน” และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของรัฐบาล” โดยมี ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขาธิการ    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นายศิวาโรจน์  มุ่งหมายผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมและหอการค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

 


     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มีนักศึกษาจาก 12 จังหวัดเข้ามาศึกษา จะทำให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึมลึกเข้าไปในกิจกรรมด้านต่างๆ วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกวงการ ในการศึกษาเราต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น  จะทำให้ความรู้ที่ได้ประกอบกับการสร้างเครือข่ายจะเกิดความร่วมมือ นักศึกษาแต่ละรุ่นเมื่อกลับไปทำงาน จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ ด้วย
     หลักสูตรประเภทนี้มีเอกลักษณ์ จะให้นักศึกษาคิดกระบวนการโดยโจทย์ของหน่วยงานและให้ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย อีกทั้งนักศึกษาในรุ่นนี้จะได้ไปดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากเขา อาทิ การบริหารจัดการเรื่องไฟป่า  การบริหารสิ่งแวดล้อม และพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น


     หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการครั้งแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รุ่นที่ 1” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานในส่วนกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและประสบการณ์ในการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในบริบทต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม พลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานทาง วทน. ตลอดจนการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคภิวัฒน์ (Globalization and Regionalization) เพื่อขยายผลการดำเนินงานไปสู่ส่วนภูมิภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สวทน. จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน. จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนกลาง) และหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ส่วนภูมิภาค : พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง)

 


     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สวทน. ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วยส่วนกลาง พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ด้านการพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคุณภาพที่มีภูมิคุ้มกัน การพัฒนางาน วทน. เพื่อสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ โดยมีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค การพัฒนางาน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้าน วทน. เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงประชากรศาสตร์ (Demographic Change) การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวจะมีทักษะและหลักคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉ๊ยงเหนือตอนบน จำนวน 30 คน จาก 12 จังหวัด
     ปัจจุบันมีผู้สำเร็จจากการฝึกอบรมในหลักสูตรฯ ดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 78 คน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) และเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการนวัตกรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

 

 

 

 

ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

ถ่ายภาพ : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์  / นางสาวพจนพร  แสงสว่าง กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป