กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ไทย-เยอรมนี ใช้”การทูตวิทยาศาสตร์” แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทย

ไทย-เยอรมนี ใช้”การทูตวิทยาศาสตร์” แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีไทย

พิมพ์ PDF

 

   วันนี้ (22 มกราคม 2558) เวลา 09.30 น. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand - Germany Sciene Diplomacy Program: Fostering Innovation in SMEs in Germany and Thailand โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายรอล์ฟ ชูลเช่ เอกอัครราชทูตสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมณี ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะการนำองค์ความรู้ในการพัฒนา SMEs ที่ประสบความสำเร็จจากเยอรมณีมาแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนา SMEs ไทย

 

    ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ สวทน. กล่าวถึงรายละเอียดของการทูตวิทยาศาสตร์ว่า สวทน. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยร่วมกับต่างประเทศ การทูตวิทยาศาสตร์คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศในหลายเรื่อง เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ การสร้างความเข้าใจและอธิบายสถานการณ์ทางการเมืองต่อนานาประเทศ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกลไกความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

      ดร.ญาดา กล่าวต่อว่า การพัฒนา SMEs ของไทยจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือชุมชน เช่นการสร้างรายได้ การจ้างงาน การแก้ปัญหาความยากจน จนถึงระดับประเทศ เช่นการเพิ่มมูลค่า GDP หรือ มูลค่าการส่งออก เป็นต้น การพัฒนาและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างมูลค่าโดยตรงต่อธุรกิจ SME การทูตวิทยาศาสตร์ จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำความรู้ งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมจนถึงทุนจากต่างประเทศโดยใช้กลไกความร่วมมือการทูตวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยง การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thailand – Germany Science Diplomacy Program: Fostering Innovation in SMEs in Germany and Thailand ในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อการพัฒนา SMEsไทย ประเทศเยอรมนีมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการพัฒนาSMEsสู่ตลาดโลก การประชุมในวันนี้จะเป็นการนำประสบการณ์การบริหารจัดการอันทันสมัยด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยและนวัตกรรม การตลาด การกำหนดข้อกฎหมาย การพัฒนาบุคลากร นักวิจัยโดยนักวิชาการจากเยอรมัน และนักวิชาการไทยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

 

     จากความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเยอรมนี มากว่า 150ปี จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ โดย สวทน.ซึ่งเป็นผู้จัดรวบรวมจข้อเสนอแนะจากการประชุม เพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์การทูตวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม เช่นการสนับสนุนและถ่ายทอดนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้กิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นพลังงานลม ที่รัฐบาลเยอรมันให้การสนับสนุนงานวิจัยทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนทางการศึกษาวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณภาพสูงในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น

 

ข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

เผยแพร่ข่าว : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

ถ่่ายภาพโดย : นางสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป